+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Sigbjørn Kristiansen

Arbeid med ny felles journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste er i gang

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å starte et forprosjekt om helhetlig samhandling og felles kommunal journal.  – Vi starter nå arbeidet med et felles system som vil ta oss et stort skritt nærmere målet om “Én innbygger – én journal”, sier helseminister Bent Høie.

Det er i dag utfordrende at mange IKT-systemer er gamle og ikke snakker godt sammen på tvers av virksomhetene i helse- og omsorgssektoren. Mange kommuner må i løpet av få år også erstatte sine systemer. En ny journal- og samhandlingsløsning vil gi helsepersonell bedre tilgang til oppdatert og relevant informasjon om pasienten å gi bedre samhandling.

Tillegg til tildelingsbrev fra Helse-og omsorgsdepartementet. Les hele brevet her

IKT-systemene er i dag avgrenset til hver enkelt virksomhet, og helseinformasjon deles ikke godt nok mellom ulike deler av helsetjenesten. Dette kan ha konsekvenser for pasientsikkerhet, behandlingskvalitet og effektiv arbeids- og informasjonsflyt. Særlig ser vi dette på områder der et stort antall aktører har behov for å ha oppdatert informasjon, slik som legemidler og planer for videre pasientbehandling.

Kilde: Regjeringen.no
Tillegg til tildelingsbrev nr 3 2019 – oppstart av forprosjekt for helhetlig samhandling og felles kommunal journal

Direktoratet for e-helse sendte i 2018 en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om en felles journal- og samhandlingsløsning. Nå er oppdraget om forprosjekt fra regjeringen kommet og Midt-Norge starter opp prosjektet, som har planlagt prosjektslutt i januar 2020 og evaluering våren 2020.

– Dette er et viktig veivalg for hele helsetjenesten

Direktoratet for e-helse har tidligere gjennomført en konseptvalgutredning, og kommet frem til et konsept som fra et innbyggerperspektiv i vesentlig grad vil bidra til mer helhetlig og koordinert helsetjeneste av høyere kvalitet. Løsningen vil gi innbyggerne mulighet til å være aktiv i prosesser og beslutninger om egen helse og ivareta sine personvernrettigheter.

Helseminister Bent Høie sier i en pressemelding fra regjeringen at kommunene, KS og staten er enige i behovet om en slik løsning og at arbeidet som nå startes er et stort skritt nærmere målet om “Én innbygger – én journal”.

Direktør i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland, som presenterte drivere og trender innen e-helse under årets strategiseminar for Akershus universitetssykehus HF og kommunene på Romerike og i Follo, forteller at dette er et viktig veivalg for hele helsetjenesten.

Det er positivt at vi nå har landet et konseptvalg. Dette er et viktig veivalg for hele helsetjenesten. Nå blir det viktig å legge en god plan for det videre arbeidet slik at vi får en best mulig gjennomføring, sier Bergland.

Bente Heggedal Gerner

Bente Heggedal Gerner, leder for avdeling for samhandling og helsefremmende ved Akershus universitetssykehus HF, ønsker dette hjertelig velkommen og mener det vil være effektiviserende og viktig med tanke på pasientsikkerhet.

At alt er samlet på ett sted vil være en veldig effektiviserende løsning som fører til mange besparelser, på samme måte som kjernejournal fungerer i dag. Et system for felles journal i helse- og omsorgssektoren vil også være veldig viktig for pasientsikkerheten, forteller Gerner.