+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Felles akuttmottak for behandling av ruslidelser

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) utfører rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå av personell med medisinsk, psykologisk og sosialfaglig kompetanse. Behandlingen kan være poliklinisk med individuell samtaleterapi, eller på dag- og døgnbehandling hvor pasienten behandles på dagtid eller bor på behandlingsstedet. Man kan også reise ut til pasienten, enten hjemme eller der pasienten har behov for bistand.

Det samlokaliserte akuttmottaket representerer et av mange tjenestetilbud innen TSB som Avdeling rus og avhengighet (ARA) gir til pasienter med alle former for rusrelaterte problemer, skader og lidelser. Frem til nå har akuttilbudet til disse pasientene i Ahus sitt opptaksområde vært ivaretatt av fem ulike poliklinikker, samt tre ulike døgnenheter.

Det er nå etablert et samlokalisert akuttmottak på Nordbyhagen for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser. Du finner mer detaljert informasjon om felles akuttmottak for behandling av ruslidelser her: Infoskriv akutt TSB

Tilbudet skal bidra til å sikre helhetlig og sømløs behandling til pasienter med rus- og avhengighetslidelser. En viktig målsetning med akuttarbeidet er raskt å etablere et godt og tett samarbeid med pasientenes nærmeste og andre viktige samarbeidsparter i pasientens nettverk, blant annet kommunale helse- og omsorgstjenester. Ved akutt TSB får pasienten en vurdering av sin akutte situasjon av et tverrfaglig team, med tilgang til medisinsk-, psykologisk og sosialfaglig kompetanse. Alvorlighetsgrad og kompleksitet avgjør den videre håndteringen. Pasientene får lik rett til like tjenester uavhengig av hvor i opptaksområdet de bor.