Forebygging og behandling av underernæring

Helsedirektoratet anslår at rundt en tredjedel av pasienter i sykehus og i pleie- og omsorgstjenesten er i en underernæringstilstand, det vil si at de er underernærte eller i risiko for å bli det. Trolig er tallet høyere i pleie- og omsorgstjenesten enn i sykehus.

Underernæring utvikler seg når et ernæringsproblem ikke blir identifisert. Man kan ikke alltid se hvem som er i ernæringsmessig risiko. Det er derfor viktig å fange opp risiko for underernæring tidlig i forløpet og sette i gang tiltak før underernæring oppstår.

Under tema Ernæring på Kompetansebroen finner du artikler om god ernæringspraksis, e-læring og filmer om hvordan du kan forebygge og behandle underernæring, samt praktiske tips og verktøy som kan benyttes i arbeidshverdagen.

Helsedirektoratets hjemmesider finner du mer informasjon om ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Her finner du blant annet en beskrivelse av hva god ernæringspraksis er, det juridiske grunnlaget for god ernæringspraksis, og anbefalt ansvars- og oppgavefordeling for ernæringsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten. Det foreslås blant annet to standardkoster for bruk i institusjon og hjemmetjenester; «nøkkelrådskost» og «energi- og næringstett kost».

Valg av kost avhenger av ernæringsstatus, matlyst og eventuell underernæring. På nettsiden finner du også en oversikt over hvilke tiltak som bør iverksettes når matinntaket blir for lite. Helsedirektoratet anslår at rundt en tredjedel av pasienter i sykehus og i pleie- og omsorgstjenesten er i en underernæringstilstand, det vil si er at de er underernært eller er i risiko for å bli det. Trolig er tallet høyere i pleie- og omsorgstjenesten enn i sykehus.

Ernæringsarbeid i kommunene

Mellom 20–60 % av eldre brukere av kommunenes tjenester er underernærte eller i ernæringsmessig risiko. Underernæring og feilernæring gir økt fare for andre sykdommer, lengre rekonvalesens og større pleietyngde og økte medisinske kostnader.

En rekke kommuner i landet har hatt økt fokus på ernæring hos utsatte grupper, og det er gjort flere spennende prosjekter på fagområdet. Ønsker du å se hva andre kommuner har gjort, eller tips til hva dere kan gjøre?

Les mer på nettsiden til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester.

Ernæring i pasientsikkerhetsprogrammet

Forebygging og behandling av underernæring er et eget satsningsområde i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Underbehandlet underernæring har konsekvenser både for enkeltmennesket og samfunnet og kan i verste fall føre til for tidlig død.

I pasientsikkerhetsprogrammet er det utarbeidet egne tiltakspakker for hjemmetjenesten, sykehjem og sykehus. Tiltakene består av risikovurdering, kartlegging, gi tilstrekkelig ernæring og overføring av informasjon. Tiltakene bygger på den nasjonale retningslinjen for forebygging og behandling av underernæring. En egen ekspertgruppe har valgt ut de tiltakene de mener er de viktigste for å forebygge underernæring.

Les mer om ernæring og last ned tiltakspakkene på pasientsikkerhetsprogrammets hjemmesider.

(Merk: Pasientsikkerhetsprogrammet er avsluttet, men tiltakene og det gode arbeidet fortsetter under navnet «I trygge hender 24-7». Les mer her)