Foto: Shutterstock

God ernæringspraksis

God ernæringspraksis innebærer kartlegging, vurdering og dokumentasjon av pasientens ernæringsstatus, vurdering av matinntak i forhold til behov, igangsetting av målrettede ernæringstiltak, samt oppfølging og evaluering.

Her finner du enkle presentasjoner om god ernæringspraksis som kan benyttes på fagdager og i undervisning. Presentasjonene tar for seg de ulike leddene i god ernæringspraksis.

Risikovurdering og individuell kartlegging

Ved bruk av enkle screeningsskjema kan man på en effektiv måte identifisere pasienter i ernæringsmessig risiko. En individuell kartlegging og vurdering av pasientens ernæringsstatus, ernæringsbehov og vurdering av matinntak i forhold til behov, er utgangspunktet for eventuelle tiltak og utarbeidelse av en ernæringsplan.

Presentasjon 1 Risikovurdering og individuell kartlegging

Artikkel ernæringsscreening

Skjema kostregistrering

Kosthåndboken kapittel 9 God ernæringspraksis

Ernæringsplan og tiltak

Ernæringsplanen skal inneholde dokumentasjon om pasientens ernæringsstatus, behov for energi og næringsstoffer, informasjon om matinntak og oversikt over målrettede tiltak. Hvilke tiltak som igangsettes er avhengig av hvilke ernæringsproblem som er aktuelt i hvert enkelt tilfelle. Hensikten kan for eksempel være å forbedre ernæringsstatus, forebygge sykdom eller komplikasjoner knyttet til sykdom.

Tiltakene bør være så konkrete som mulig. Ernæringstrappen er et godt hjelpemiddel til å systematisere ernæringsarbeidet og prioritere tiltak.

Presentasjon 2 Ernæringstrappen – plan og tiltak

Kosthåndboken kapittel 10 Tiltak når matinntaket blir for lite

Oppfølging og evaluering

Den individuelle ernæringsplanen bør evalueres regelmessig. Det bør fremgå av ernæringsplanen når evalueringen skal finne sted (tidspunkt), og hvorvidt tiltakene har hatt effekt. Det bør også fremkomme en plan for videre oppfølging.

Presentasjon 3 Ernæringsplan – oppfølging og evaluering

Kosthåndboken kapittel 9 God ernæringspraksis