Kompetansepakke

Kompetansepakken «Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling» består av en grunnleggende innføring i lindrende behandling uavhengig av diagnose og alder, bortsett fra alvorlig syke barn og unge. Målet er at kompetansepakken på et senere tidspunkt vil bli utvidet med lindrende behandling for barn og unge med utgangspunkt i Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon til barn og unge (Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for palliasjon med barn og unge uavhengig av diagnose. 2016). Når kompetansepakken skal revideres vil det også være viktig å inkludere livsmestringsperspektivet i lindrende behandling i et bredere perspektiv.

Kompetansepakken består av 5 hovedtemaer:

Tema 1: Kommunikasjon og etikk

Tema 2: Kartlegging og symptomlindring

Tema 3: Terminal pleie

Tema 4: Sorgarbeid og oppfølging av etterlatte

Tema 5: Pårørende

Den grunnleggende kompetansepakken retter seg mot alt personell som arbeider i kommunenes helse- og omsorgstjeneste. Målet med kompetansepakken er at alle faggrupper som møter mennesker i behov av lindrende behandling skal ha tilegnet seg en grunnleggende kompetanse på fagområdet. Med kompetanse menes kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Kompetansepakken bygger på prinsippene for grunnleggende palliasjon hentet fra «Palliasjon i kreftomsorgen. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen» (Helsedirektoratet. Palliasjon i kreftomsorgen. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, 2015). Prinsippene for grunnleggende palliasjon gjelder alt helsepersonell som arbeider med alvorlig syke og døende pasienter, uavhengig av fagområde, behandlings- og omsorgsnivå.

Kunnskap og dokumentasjon som ligger til grunn for handlingsprogrammet er knyttet til kreftpasienter, men behandlingsprinsippene og end el av behandlingen er overførbare til andre sykdomsgrupper.

 

Hva er lindrende behandling?

Lindrende behandling er synonymt med faguttrykket palliasjon og omfatter både behandling, pleie og omsorg. Verdens Helseorganisasjon (WHO 2002) definerer palliasjon slik: «Palliativ behandling, pleie og omsorg er en tilnærmingsmåte som har til hensikt å forbedre livskvaliteten til pasienter og deres familier i møte med livstruende sykdom, gjennom forebygging og lindring av lidelse, ved hjelp av tidlig identifisering, grundig kartlegging, vurdering og behandling av smerte og andre problemer av fysisk, psykososial og åndelig art».

Fagfeltet kjennetegnes av en tverrfaglig tilnærming med høy grad av samarbeid og samhandling både på tvers av nivåene i helsetjenesten og innen kommune- og spesialisthelsetjeneste. Pasienter og pårørende inngår som en del av teamet.

WHO vedtok i 2014 å oppfordre sine medlemsstater til sterk satsning på lindrende behandling i hele sykdomsforløpet og vektlegger at palliasjon skal være en integrert del av helsetjenesten. Omsorg til døende er en viktig del av lindrende behandling. Lindrende behandling hverken fremskynder døden, eller forlenger selve dødsprosessen (Helsedirektoratet. Tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt – å skape liv til dagene, 2015)

Rapporten «Tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt» benytter begrepene lindrende behandling og palliasjon som likeverdig begrep. Det gjøres også i denne kompetansepakken.

Kjennetegn og utfordringer i lindrende behandling vil bli belyst i hovedtemaene nedenfor. Det er utformet læringsmål for kursdeltagerne under hvert enkelt tema.

 

Hvordan bruke kompetansepakken?

Kompetansepakkens ulike temaer skal kunne benyttes uavhengig av hverandre. Det betyr at om man skal undervise i eksempelvis Tema 1, så skal det finnes nødvendig informasjon under dette temaet for å kunne undervise om det. Kompetansepakken vil bli tilrettelagt for elektronisk løsning.

 

Hvem har laget kompetansepakken?

Kompetansepakken Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling er utviklet ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus i samarbeid med kommunene Asker, Bærum, Oppegård, Enebakk, Gjerdrum, Nannestad, Skedsmo og Lørenskog. Prosjektet er finansiert gjennom Fylkesmannens tilskuddsordning «Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt».