Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Informasjon om praksiskonsulent-ordningen på Ahus

Mer informasjon finner du her

Foto: Shutterstock

Praksiskonsulenter er allmennpraktiserende leger som skal medvirke til god samhandling mellom leger i klinisk arbeid på Ahus og i opptaksområdet til sykehuset, knyttet til diagnostikk, behandling og oppfølging av sykdom, og samarbeid med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten.

PKO skal medvirke til å sikre helheten og kvaliteten i pasientforløpet, et pasientforløp som inkluderer både første- og andrelinjetjenesten. En viktig funksjon er å stille allmenn- og samfunnsmedisinsk viten til rådighet for sykehusavdelingene slik at det skapes sammenheng i pasientforløpet.

Praksiskonsulentene formidler nyheter fra Ahus til fastlegene på kompetansebroen.no/leger. Siden skal drive relevant kunnskapsformidling for alle leger i og utenfor Ahus.

Sykehuset arrangerer emnekurs for allmennleger på Ahus hvert halvår. Praksiskonsulenten bidrar til gjennomføringen av disse kursene og er fast medlem i kurskomiteene. Vi oppdaterer og distribuerer hemmelig telefonliste med direktenummer til vaktlagene på sykehuset (primær-, sekundær- og tertiærvakt ). Vi bistår fastleger som ønsker å hospitere på ulike avdelinger. Her kan du lese mer om hospitering. Vi arrangerer også en møteplass for sykehjemslegene i opptaksområdet der det avholdes 4-6 faglige møter i året og som gir kurstimer som møteserie. Praksiskonsulentene er henholdsvis leder og er sekretær for Ahusforum. Der møtes sykehusleger, fastleger og kommuneoverleger for å finne fram til gode måter å samhandle på. Det er fire møter i året og referater legges ut på legesiden på kompetansebroen.

Per september 2022, består PKO på Ahus av en fast tilsatt praksiskonsulent i 40% stilling (Lene Gjelseth Dalbak). PKO er underlagt avdeling samhandling og helsefremming (Bente Heggedal Gerner), som er en avdeling i enhet for medisin og helsefag (fagdirektør Pål Wiik). PKO ledes av samhandlingsoverlege Morten Glasø. Han er i full stilling ved sykehuset.

Du kan lese mer om praksiskonsulentordningen på landsbasis her.

Dersom du har spørsmål eller har interesse for samhandling ta kontakt med oss mogl@ahus.no ,
lene.gjelseth.dalbak@ahus.no

Alle fagartikler