Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Rehabilitering etter covid-19

Pasientforløp, nasjonale retningslinjer og andre fag-ressurser innen covid-19 rehabilitering.

Illustrasjon: Shutterstock

Dette er en artikkel som omhandler pasientforløp, nasjonale retningslinjer og andre fagressurser innen covid-19 rehabilitering.

Symptomer og følgeplager etter covid-19 kan være mange og alvorlige, og kan føre til større eller mindre funksjonsutfordringer. Pasienter som har gått gjennom intensivbehandling er ekstra utsatt for tap av funksjoner relatert til muskelsvinn, kognitive og psykiske problemstillinger, svelg- og språkproblematikk og redusert lungekapasitet. I tillegg kommer en psykososial belastning og en krevende situasjon for mange pårørende.

Pasientforløp for rehabilitering av covid-19 pasienter

En tverrfaglig arbeidsgruppe under Fagråd rehabilitering i Helse Sør-Øst fikk i oppdrag å utarbeide en beskrivelse av et pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med covid-19 sykdom i spesialisthelsetjenesten. I oppdraget var det spesifisert at arbeidet skulle ta utgangspunkt i pasientforløp for pasientgruppen fra Sykehuset i Vestfold og videre skulle arbeidsgruppen:

  • Etablere en regional konsensus for en funksjons-kartleggingspakke for hver av fasene.
  • Utarbeide en sjekkliste for overføring fra en fase til en annen.
  • Utarbeide kriterier for en triagering til et videre forløp etter utskrivelse fra akuttavdeling.

Gro Aasland, klinikksjef ved Sykehuset i Vestfold.

Arbeidsgruppen var bredt sammensatt. I tillegg til fagpersoner innen fysikalsk medisin og rehabilitering var spesialister fra intensivmedisin, infeksjonsmedisin og lungemedisin med. I tillegg deltok representant fra kommune, fastelege og brukerrepresentant.

Gro Aasland, klinikksjef ved Sykehuset i Vestfold fikk oppgaven med å lede arbeidsgruppen og sekretariatsfunksjonen ble ivaretatt av Mari Klokkerud fra Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR).

Ny forskning og revisjon av pasientforløpet

Flere helseforetak, private rehabiliteringsinstitusjoner og kommuner har tatt pasientforløpet i bruk. På bakgrunn av erfaringer og ny forskning er det beskrevne pasientforløpet nylig revidert. Noen av funksjonsmålene er endret, og rådene vedrørende triagering er gjennomgått og justert. Se revidert pasientforløp for covid-19 rehabilitering her.

I rapporten finner man anbefalte måleskjema. Det mest sentrale av dem er ABC sjekkliste. ABC-sjekkliste brukes for å vurdere rett rehabiliteringstilbud for et individ. Utviklet av Ottar Berg og kolleger ved Sykehuset Telemark, og gir en skåre som sier noe om hva slags  oppfølging som er anbefalt, i sykehus, i spesialisert rehabilitering eller kommunalt. Brukermanual  for ABC sjekkliste kan hentes her.

I desember 2020 publiserte også Helsedirektoratet nasjonale retningslinjer for covid-19 rehabilitering. Se disse retningslinjene ved å følge denne lenken.

Se Helsedirektoratets webinar om nasjonale råd om rehabilitering etter covid-19 ved å følge denne lenken.

Gro Aasland, Sykehuset i Vestfold forteller om erfaringer med å implementere anbefalingene forløpsrapporten i RKR webinar. Se webinaret og andre covid-19 rehabiliteringsressurser ved å klikke her.


Helsedirektoratets webinar om Covid-19 rehabilitering

Alle fagartikler