+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Kjell Arne Bakke/FHI

Kunnskapsressurser om helsefremmende og forebyggende arbeid på Helsebiblioteket

Senter for sykdomsbyrde kartlegger de hyppigste dødsårsakene, hvilke lidelser som fører til størst ikke-dødelig helsetap og risikofaktorer. Helsebiblioteket.no har ressurser både om primærforebygging, helsefremmende tiltak, samt behandling, oppfølging og rehabilitering hos de ulike sykdomsgruppene og for de ulike risikofaktorene.

Risikofaktorer og primærforebygging
Høyt blodtrykk, usunt kosthold og røyking er de påvirkbare risikofaktorene som fører til flest dødsfall i hele den norske befolkningen. Risikofaktorene forklarer rundt halvparten av dødeligheten i Norge, men bare 20 % av det ikke-dødelige helsetapet, så det er viktig å ha minne når en skal forebygge og behandle muskel og skjelettlidelser og psykiske lidelser, som er største årsakene til ikke dødelig helsetap.

Forebygging handler jo ikke bare om å hindre at folk blir syke, men også forebygge tilbakefall – sekundærforebygging. Tertiærforebygging handler om å gi kronisk syke mennesker et best mulig liv. Her har Helsebiblioteket informasjon om kontroller og oppfølging, mestring av sykdom, men også helsefremmende initiativ for kronisk syke. De viktigste årsakene til død er hjerte- og karsykdom, kreft og demens. Innen disse tre gruppene er hjerteinfarkt, hjerneslag, lungekreft, tykk- og endetarmskreft, nedre luftveisinfeksjoner og kols viktigste årsaker til tapte leveår og antall dødsfall, i tillegg til selvmord og overdoser, som er de viktigste årsakene til død alderen 15 til 49 år.

Muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser er de største årsakene til ikke-dødelig helsetap. Psykiske lidelser, spesielt angst og depressive lidelser, bidrar betydelig til ikke-dødelig helsetap i alle aldersgrupper. Korsrygg- og nakkesmerter er den største årsaken til samlet sykdomsbyrde i form av helsetapsjusterte leveår (DALY).

Kilder til primærforebygging
Helsebiblioteket har gode kilder for trening, avhengighet, ernæring og andre virkemidler som kan bidra til å påvirke de viktigste påvirkbare risikofaktorene.

Samfunnsmedisin og folkehelse

Fysio- og ergoterapi

Ernæring

På ernæringssiden finner du blant annet nyttige veiledere og håndbøker som:

Legemidler

Forebygge feil medisinbruk:

Oppsummert forskning:

Sekundærforebygging og helsefremmende ressurser hos kronisk syke

Ressurser hjerte- karsykdommer

Her finner du de mest kjente oppslagsverkene våre UpToDate – Cardiovascular Medicine og BMJ Best Practice – Cardiovascular disorders, samt retningslinjer, prosedyrer, oppsummert forskning og pasientinformasjon.

I retningslinjedatabasen finner du hjerte-kar retningslinjer, blant annet alle europeiske retningslinjer fra European Cardiology Society og Norsk Cardiologisk Selskap, retningslinje for hjerneslag og primærforebygging av hjerte- og karsykdommer.

Her finner du også den nye nasjonale retningslinjen for forebygging av hjerte- og karsykdommer

Ressurser kreft

Her finner du alle de store norske handlingsprogrammene med retningslinjer for behandling og oppfølging. Det er også lenker til diagnoseveiledere, pakkeforløp, screeningprogrammene, pasientinformasjon og oppsummert forskning.

Ressurser demens

Rehabilitering

Overview of geriatric rehabilitation: Program components and settings for rehabilitation

Physical activity and exercise in older adults:

Luftveier, KOLS, lungebetennelse og kreft

De nasjonale KOLS retningslinjene og andre ressurser for KOLS finner du på emnesiden for luftveier:

Lungebetennelse, finnes det god informasjon om behandling og oppfølging av i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i de to nasjonale retningslinjene om antibiotika. Disse finner du på emnesiden for infeksjon:

Annet

Muskel- og skjelettlidelser:

Overdose, rusproblematikk:

Psykisk helse – hvordan behandle angst, depresjon, forebygge selvmord: