Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

SAMSA-modellen

Her kan du lese mer om SAMSA-modellen

SAMSA-modellen er en samhandlingsmodell for kompetanseheving og kompetanseutveksling mellom sykehjem/kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Modellen er utviklet gjennom flere års forskning ledet av Astrid Liv Mina Bergem, seniorforsker, spesialist i psykiatri med alderspsykiatri som spesialområde.

Forskningsresultater ved bruk av SAMSA-modellen viser signifikant økning i opplevd fagkunnskap, økt mestring og faglig refleksjon, som gir økt trivsel og mindre belastning for sykehjemspersonalet. Forskningen har videre vist at personalet fokuserer mer på kvalitetssikring, bruk av utredningsverktøy, miljøterapi og fysisk aktivitet i pasientbehandlingen.

Gjennom faglig refleksjon og økt samarbeid hos personalet, får pasientene bedre helse, økt trivsel og større ro. Dette fører til økt velvære og reduksjon av utagerende adferd hos pasientene

Formålet med SAMSA-modellen
SAMSA-modellen er utviklet som en metode for praktisk gjennomføring av samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og sykehjem/kommunehelsetjenesten.
Modellen består av komponentene: 1) Undervisning 2)Refleksjon 3)Veiledning.  Lederforankring skjer via Oppdragskontrakt, hvor problemstilling/bestilling spesifiseres og oppfølging er en del av kontrakten.

SAMSA-modellens metode tar utgangspunkt i å utvikle og styrke en reflekterende kultur gjennom undervisning, refleksjonsgrupper og veiledning, som et middel for systematisk kompetansehevende samhandling mellom personalet på sykehjem/kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

SAMSA modellens bruksområder
Modellen kan brukes innenfor alle fagområder og i lokale variasjoner. Undervisningen kan foregå på ulike måter, ved en undervisningsserie med flere påfølgende temaer, eller med et enkelt undervisningstema knyttet til en konkret pasienthenvisning fra sykehjem eller kommunehelsetjenesten.

SAMSA-manualen er en trinnvis beskrivelse av fremgangsmåten for praktisk gjennomføring av SAMSA -modellen for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og sykehjem/kommunehelsetjenesten. Manualen finnes i vedlagte lenke.

Målsettingen med bruk av SAMSA-modellen for samhandling er:

  1. Øke kunnskap og kompetanse innen sitt fagområde i tråd med overordnede politiske beslutninger.
  2. Sette sykehjemspersonalet bedre i stand til å mestre sin oppgave og ta ansvaret for egen kompetanseheving.
  3. Bidra til at pasientgruppen får et bedret behandlings- og omsorgstilbud, hvor brukermedvirkning er sentralt.
  4. Senke terskelen for å ta kontakt mellom sykehjemspersonalet og spesialisthelsetjenesten, slik at pasientene raskere får et adekvat utrednings- og behandlingstilbud.
  5. Legge forholdene bedre til rette for gjensidig utveksling av kunnskap mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.
  6. Ferdig utarbeidet pleieplan for hver enkelt pasient.

Bakgrunnen for SAMSA-modellen
I perioden 2006-2010 ble Gaustad-modellen for samhandling mellom alderspsykiatrisk avdeling og sykehjem utviklet gjennom et forskningsprosjekt utgående fra alderspsykiatrisk avdeling, Gaustad, Aker sykehus HF, senere Oslo universitetssykehus HF, med seniorforsker, spesialist psykiatri Astrid Liv Mina Bergem som forskningsleder.

Fra 2011 ble prosjektet utvidet til et multisenter samhandlingsprosjekt for kompetanseutveksling mellom alderspsykiatriske avdelinger og sykehjem, og omdøpt til SAMSA-modellen.

SAMSA -modellen er blitt grundig utprøvd og videreutviklet gjennom flere års prosjekter i samarbeid mellom alderspsykiatriske avdelinger ved Akershus universitetssykehus, Diakonhjemmets sykehus og Haukeland universitetssykehus og noen av de tilhørende sykehjem.

 
Alle fagartikler