+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjon: Spredningsprosjektet Nedre Romerike

Spredningsprosjektet i velferdsteknologi på Nedre Romerike

Fem kommuner på Nedre Romerike tar nå aktivt i bruk digital trygghetsteknologi og medisinsk varslingsteknologi. Velferdsteknologiske hjelpemidler vil etter hvert vurderes som erstatning eller supplement for ordinære helse- og omsorgstjenester i kommunene.

Spredningsprosjektet på Nedre Romerike er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lørenskog, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Fet. Formålet med spredningsprosjektet på Nedre Romerike er å sikre spredning av digital trygghetsteknologi og medisinsk varslingsteknologi i de fem samarbeidskommunene.

Lørenskog er søkerkommune og prosjekteier gjennom kommunaldirektør Gry Røste. Styringsgruppen består av kommunaldirektører fra helse- og omsorgstjenestene i de respektive kommunene. Hver kommune har en prosjektleder som driver arbeidet, samt at det er en felles prosjektkoordinator som koordinerer og organiserer arbeidet.

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet

Prosjektet er en del av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, som er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet. Programmet skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi, og er nå over i en innføringsfase på trygghets og mestringsteknologi. 28 prosjekter som omfatter 213 kommuner deltar i programmets spredningsprosjekt. Hovedmålet med spredningsprosjektet er at velferdsteknologi blir en integrert del av helse- og omsorgstjenestene innen 2020.

Hovedfokuset til det nasjonale velferdsteknologiprogrammet er rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester og har som mål å oppnå nye former for involvering av brukere, pårørende, frivillige og private aktører. Det skal tilrettelegges for velferdsteknologiske løsninger som vil kunne støtte opp under samhandlingsreformens målsetninger om BEON-prinsippet (Beste effektive omsorgsnivå). Det kan blant annet omfatte oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Her kan du lese mer om det nasjonale velferdsteknologiprogrammet.

Foto: Colourbox

 

 

« Alle bør være opptatt av fremtiden. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv»

     (Helse- og omsorgsdepartementet, 2013)

 

 

 

Anskaffelse av teknologier

For å kunne spre teknologi til tjenestemottakere har samarbeidskommunene gjort en anskaffelse av ulike typer velferdsteknologi, blant annet elektroniske medisindispensere og digitale trygghetsalarmer.

Med Lørenskog i førersetet og samarbeidskommunene som opsjonsparter, er det anskaffet en velferdsteknologisk plattform. Denne plattformen skal håndtere at alle alarmer rutes til riktig mottaker – enten det gjelder til et responssenter eller til et vaktrom på et sykehjem. Flere av kommunene skal bytte fra analoge til digitale trygghetsalarmer for alle hjemmeboende. Samtidig starter flere av kommunene utskiftning av pasientvarslingsanlegg i sykehjemmene for å gi et standardisert og moderne anlegg på institusjonene. Implementering av anskaffet teknologi begynner høsten 2018.

Lørenskog, Skedsmo og Fet har vært med i en felles anskaffelse på elektronisk medisineringsstøtte som Larvik kommune har ledet.  Larvik med lederansvar for anskaffelsen, samarbeidet tett med Trondheim kommune, Lørenskog, Skedsmo og Bergen. I juni 2018 undertegnet Larvik kommune en rammeavtale for medisineringsløsninger. Anskaffelsen dekker 29 kommuner og 1/5 av landets befolkning. Det er den største fellesanskaffelsen som har vært gjennomført i Norge.

Implementeringsarbeid

Parallelt med selve anskaffelsesarbeidet er det jobbet for å sikre forankring, lokalt eierskap, kommunikasjon, brukerinvolvering og kompetanseheving i hver enkelt kommune. Etablering av ny praksis er et krevende endringsarbeid som forutsetter god innsikt i teknologi, forankring og involvering av mennesker innad i helse- og omsorgstjenesten og på tvers av fag og organisasjon, som teknisk og IT.

Kommunene har ulikt ståsted og erfaring i forhold til teknologi og implementeringen gjøres i en takt tilpasset hver kommune. Prosjektet har systematisk lagt til rette for erfaringsutveksling mellom kommunene i samarbeidet, slik at de kan gi hverandre tips og inspirasjon i implementeringsarbeidet.

I regi av Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus er det også innhentet og delt erfaringer med andre kommuner som arbeider med implementering av velferdsteknologi.

Eksempelvis har Rælingen anskaffet en plattform til et kommunalt tjenestebygg. Sørum har gjennomført anskaffelse på digitale trygghetsalarmer med tilhørende sensorer og GPS. Lørenskog har erfaringer om «Digital varsling i enhetlig, standardisert løsning for spredning».

Samtlige kommuner startet, eller er i ferd med å starte, opplæring av sine medarbeidere ved bruk av opplæringspakken i Velferdsteknologiens ABC.

Målsetninger

Innen 01.01.20 skal gamle eller dårlig fungerende sykesignalanlegg være erstattet med ny teknologi ved at analoge trygghetsalarmer byttes ut med digitale løsninger med tilhørende sensorteknologi. Elektronisk medisineringsstøtte, elektroniske dørlåser og logistikkløsning for kjøreruter skal være implementert i alle 5 kommuner innen 01.01.20.

Effektene dette skal gi er at helse – og omsorgstjenestene blir effektivisert og mer tilpasset brukernes individuelle behov. Tiltakene for å nå disse mål er at alle ledere i helse- og omsorgssektoren får relevant opplæring. Alle ansatte skal sikres tilstrekkelig kompetanse, for å kunne innføre og nyttiggjøre velferdsteknologien. Herunder kommer Velferdsteknologiens ABC. Det skal utvikle ny praksis i egen kommune i form av metoder, arbeidsprosesser og roller i tjenestene som gjør sluttbruker i stand til å nyttiggjøre seg mestringsteknologi.

 

Har du spørsmål knyttet til prosjektet?

Kontakt prosjektleder Torunn Leren:

Telefon 934 17 396
E-post: [email protected]

 

 

Illustrasjon: Sredningsprosjektet Nedre Romerike