Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Veiledere i pediatri

De viktigste spørsmålene om barn blir behandlet i pediatriveilederne, og du finner dem her.

Illustrasjon: Shutterstock

De viktigste spørsmålene om barn blir behandlet i pediatriveilederne. Du finner noen av de sentrale pediatriveilederne her.

Generell veileder (GV)

Den første utgaven av Generell veileder (GV) i pediatri ble publisert både i en papirversjon og en elektronisk versjon i 2006, og baserte seg dels på lokale prosedyrer fra Barneavdelinger rundt i landet.

Pediatri er et stort felt og GV i pediatri kan ikke erstatte en lærebok. Målet er at den skal være en veileder i tilnærmingen til de vanligste sykdommer hos barn. Kapitlene er tematisk satt opp tilsvarende Veileder i akutt pediatri og det er flere steder satt opp krysshenvisninger mellom disse to veilederne.

Målgruppen for GV i pediatri er leger under utdanning i pediatri, men også spesialister i pediatri og andre leger med interesse for pediatri. Veilederen tilstreber å være relativt kortfattet og oversiktlig. Ulike behandlingsalternativer og mangelfull vitenskapelig dokumentasjon er i liten grad diskutert (Generell veileder)


Faglig veileder for akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem

Faglig veileder for akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem presiserer hvilke kvalitetsmål som settes for akuttarbeidet. Veilederen skal sikre en likeverdig og god praksis i akuttiltak og skape forutsigbarhet for barn, unge og deres familier, barneverntjeneste og øvrige samarbeidspartnere.   
Veilederen omhandler akuttplasseringer etter akuttbestemmelsene i Barnevernloven og retter seg mot statlige, kommunale, private og ideelle institusjoner og beredskapshjem (Akutt veileder i pediatri).


Overganger ungdom

Overganger i helsevesenet fra barn til voksen ser beskrevet i pediatriveiledere fra Norsk barnelegeforening – overganger ungdom.

Dette er en norsk veileder for gode overganger i helsevesenet for ungdom fra 12-25 år. Veilederen er ment som et hjelpemiddel for helsepersonell for utarbeidelse av planlagte overganger fra barneomsorg til voksenomsorg uavhengig av fagfelt og geografi. 

I oppdragsdokumentet til Helseforetakene fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2018 står det at man: 

“..skal påse at helseforetakene utvikler rutiner for god overføring fra barne- til voksenorientert helsetjeneste utifra best tilgjengelig kunnskap. Rutinene skal omfatte overføring internt i sykehuset og mellom sykehuset og primærhelsetjenesten. Rutinene utarbeides i samarbeid med ungdomsrådet i helseforetakene.” (Overganger ungdom).


Norsk barnelegeforening har også lenke til veiledere og retningslinjer og prosedyrer på sine sider.

Alle fagartikler