+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjon: FHI

Bruker vi hansker riktig? Husk håndhygienedagen 5. mai!

Økt bruk av hansker fører til redusert etterlevelse av anbefalingene for håndhygiene. At hansker ikke fjernes rett etter urene oppgaver gir økt risiko for kontaminering av inventar og utstyr.

Bruken av hansker og annet beskyttelsesutstyr har økt betraktelig som følge av pandemien. Beskyttelsesutstyr har god effekt når det benyttes riktig og til rett tid. Økt bruk medfører imidlertid også noen utfordringer. Spesielt ser man at økt bruk av hansker fører til redusert etterlevelse av anbefalingene for håndhygiene, og økt risiko for kontaminering av inventar og utstyr som følge av at man ikke tar av hanskene rett etter at urene oppgaver er utført. Dette fører til økt risiko for smittespredning.

Sett av tid til årets tema!

Smittevernseksjonen ved Ahus har ansvar for sykehusets infeksjonskontrollprogram, og påser at alle foretaksovergripende smittevernprosedyrer er oppdaterte og i tråd med faglige anbefalinger. Seksjonen anbefaler alle seksjoner/enheter å sette av litt tid til dette viktige temaet en av dagene rundt 5. mai. Anita Helene Jarodd er smittevernsykepleier ved seksjonen og hun minner om at kunnskap, forståelse og innarbeiding av gode rutiner er en forutsetning for at håndhygiene utføres korrekt.

Smittevernsykepleier Anita Jarodd. Foto: Ahus

Årets markering tar sikte på å øke kunnskap blant helsepersonell om:

  • Når hansker skal benyttes
  • Riktig bruk av hansker og annet beskyttelsesutstyr ved kjent/mistenkt smitte
  • Viktigheten av å utføre håndhygiene til rett tid, også når hansker benyttes

Folkehelseinstituttet er primus motor for den årlige markering, og de har publisert undervisningsmateriell, quiz, kahoot og filmer  som fritt kan benyttes.

Under kan du ta e-læringskurs og se filmer om håndhygiene på Kompetansebroen:

Webinarer fra Folkehelseinstituttet

Året med Covid-19 pandemi har lært oss viktigheten av god håndhygiene. Håndhygiene har blitt en del av alles hverdag, og vi vasker og spriter hendene mer enn noen gang. 5 mai er en dag for å sette et ekstra fokus på dette. Informasjonsbehovet rundt både håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr er stort. Folkehelseinstituttet utvidet denne markeringen til å også gjelde  bruk av beskyttelsesutstyr og andre smitteverntiltak for å imøtekomme noe av informasjonsbehovet blant helsepersonell. De vil derfor også i år arrangere nettundervisning for helsepersonell innen temaet.

Nettundervisningen er delt inn etter arbeidsplass og tiden på undervisningen for de ulike arbeidsplassene finner du i lenkene under:

  • Helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv. (4. mai kl. 11.30) – Les mer her
  • Sykehjem (5. mai kl. 11.00) – Les mer her
  • Sykehus (5. mai kl. 12.00) – Les mer her
  • Helsetjenester med en-til-en kontakt (6. mai kl. 11.30) – Les mer her