+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Undersøker brukerreisen til kvinner som velger å reise hjem innen 24 timer etter fødsel

Hvordan sikre at kvinnen gis god oppfølging etter fødsel og i barseltiden, slik at barnet gis god nok omsorg og opplever trygg tilknytning til omsorgspersonene i barselperioden?

Det er spørsmålet som innleder prosjektet som gjennom brukerfortellinger ønsker å få innsikt i hvordan tjenestene oppleves.

Fagforum delavtale 8, Samarbeid om helhetlig svangerskaps- fødsels og barselomsorg, herunder jordmortjenesten, har de siste årene hatt dette temaet oppe til drøfting, delt erfaringer og sett på samarbeidet rundt denne målgruppen. Ahus og kommunene har fått noen erfaringer der kvinner gir tilbakemelding om ulike utfordringer som vi sammen ønsker å se nærmere på, forteller Siv Gahrmaker, avdelingsleder – forebyggende helsetjenester i Rælingen kommune.

Siv Gahrmaker. Foto: Privat

Tidlig hjemreise etter fødsel øker sannsynligheten for at kommunen må gi tjenester i en periode der kvinnen tidligere var på barselavdelingen. Prosjektet har som mål å se nærmere på om kvinnen/brukeren får gode nok tjenester under hele brukerreisen, og dermed blir godt nok rustet i den sårbare barselperioden – «der de bor». I fagforumet er det en felles forståelse av at det kan ha store konsekvenser for både kvinnen, paret og barnet dersom rutinene svikter eller ikke er gode nok.

Vi ønsker mer innsikt i hvordan brukerreisen oppleves for disse kvinnene og håper å finne brukerfortellinger som kan gi innsikt i hvordan tjenestene oppleves. Slik kunnskap kan gi føringer i forbedringsarbeid, og i tillegg motivere ansatte til å ha større fokus på brukerperspektivet, forteller Gahrmaker.

Brukermedvirkning, brukerfortellinger, psykisk helse og tilknytning

Fagforumet søkte og fikk i 2019 tildelt samhandlingsmidler for å gjennomføre prosjektet som har fire hovedmål:

  • Brukermedvirkning – få innsikt i kvinnenes egne erfaringer og etterspørre deres råd til forbedring og ønsker for brukerreisen.
  • Anvende brukerfortellinger og resultater fra prosjektet i forbedringsarbeid både internt i tjenestene og i samhandlingen mellom Ahus og kommunene.
  • Forebygge/styrke barselkvinnens psykiske helse og gjøre henne/paret rustet til å håndtere og/eller be om hjelp dersom det oppstår utfordringer i tidlig barseltid.
  • Forebygge usikker tilknytning mellom kvinnen og barnet, med de konsekvenser dette har.

Det planlegges gjennomført kvalitative intervjuer av opp mot 30 kvinner som oppfyller kriteriene. Kvinnene får muntlig og skriftlig informasjon og tilbud om å delta i prosjektet av personalet på føde/barsel, i forbindelse med utskrivning innen 24 timer etter fødsel.

Intervjuene blir gjennomført ca. 3 uker etter fødselen, og vil ta 30-60 minutter. Det vil gjøres lydopptak av intervjuene. Alle personopplysninger og presentasjon av resultatene blir anonymisert og behandles konfidensielt.

Det vil også bli gitt informasjon om prosjektet til ansatte både på Ahus føde/barsel, på helsestasjoner og til fastleger ute i kommunene. Intervjuene planlegges gjennomført vinteren 2019/2020.

Saken fortsetter under bildet.

Siv Gahrmaker (Avdelingsleder Rælingen kommune kommune, leder i fagforumet), Jorunn Karterud Arnø (kommuneoverlege), Mette Ness Hansen (jordmor Nesodden), Therese Myhre (jordmor Ahus), Ragnhild Myrbø (jordmor Ahus), Hege Kaspersen (jordmor Oppegård), Ingrid Haug (Avdelingsleder Skedsmo kommune, leder i fagforumet).

Brukerreisen har endret seg over tid

Tidlig hjemreise ble i den spede start (for mer enn 10 år siden) definert som, når kvinnen ble skrevet ut mellom 6 og 48 timer. Fagforum har hatt samhandling om tidlig hjemreise som et aktuelt tema siden opprettelsen av fagforumsordningen, forteller Gahrmaker.

Det har hele tiden vært felles fokus på hvordan kvinnen og familien med den nyfødte skal få et godt nok tilbud uavhengig av når de reiser hjem etter fødsel. Det at det tilrettelegges for at kvinnene reiser hjem mellom 6-24 timer, kom til for et par år siden. Vi ser at det er få førstegangsfødende som velger å reise hjem mellom 6-24 etter fødsel.

Kvinner som velger å reise hjem innen 24 timer etter fødsel velger ofte å gjøre det fordi de har ønske om å være i egne, rolige omgivelser i eget hjem, men noen kvinner kan ha behov for mer døgnkontinuerlig ammehjelp, som de ikke kan få hjemme.

For noen kvinner kan også den tidlige barseltiden bli mer krevende enn de forventet, og det kan være en utfordring hvis de har reist hjem fra sykehuset når dette oppstår.

Når prosjektet er ferdig, vil funn deles med kommunene og Ahus. Det vil bli forfattet en vitenskapelig artikkel av forsker og førsteamanuensis ved OsloMet, Zada Pajalic, i samarbeid med prosjektgruppen.

Vil anvende kunnskapen i møte med føde- og barselkvinner og par

Gjennom prosjektet vil man få kunnskap om hvorvidt brukermedvirkning ivaretas, lovpålagte oppgaver og gjeldende retningslinjer og veiledere blir fulgt, og vil dermed kunne justere aktuelle rutiner dersom det viser seg å være behov for det.

Vi ønsker å se om vi gir den rette oppfølgingen slik at kvinnen og hennes familie får en best mulig start, når de velger å reise hjem innen 24 timer. Prosjektet vil gi en innsikt som vi vil bruke i samhandlingen om forbedringsarbeid knyttet til brukerreisen.

Vi ønsker også at denne kunnskapen og brukerfortellingene kan anvendes i møte med føde- og barselkvinner og par, som reiser hjem utover 24 timer. Dermed blir nytteverdien av prosjektet utvidet til å bli relevant for hele målgruppen som fagforum delavtale 8 skal samhandle om, forteller Gahrmaker.

 

Kilde brukt i saken: Nasjonalfaglig retningslinje for barselomsorgen