Autisme

Autismespekterforstyrrelse er en samlebetegnelse på ulike tilstander innen en felles diagnosegruppe, som alle kjennetegnes av kvalitative avvik eller påfallende vansker med sosial interaksjon, språk og kommunikasjon og fleksibilitetsvansker.

Primærmålgruppen for kurset er ansatte i helse- og omsorgssektoren i kommuner, men flere deltemaer kan også være relevante for klinikere i spesialisthelsetjenesten. Det faglige nivået er tilpasset slik at også ufaglærte kan benytte innholdet.

Kurset er utviklet i et prosjekt ved Stiftelsen SOR.

Course Content