+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Covid-19: Samhandling mellom førstelinjetjenesten og Sykehuset i Vestfold HF

I forbindelse med Covid-19 pandemien er det uhyre viktig med god samhandling mellom førstelinjetjenesten og sykehuset i Vestfold. Pandemien utvikler seg og vi kan raskt komme i en situasjon hvor det er begrensede ressurser med henblikk på sengeplasser, helsepersonell og respiratorer.

Behandlingsavklaringer

Tilsynsleger på sykehjem er vant til problemstillinger rundt prioritering og behandlingsavklaring ved alvorlig sykdom. Vi oppfordrer alle sykehjemsleger og sykepleiefaglige koordinatorer ved sykehjem til å sikre at satsingsnivået for sykehjemsbeboere så langt som mulig er avklart etter samtale med pasient og pårørende.

Dette må være nedfelt og skriftliggjort, slik at det er tilgjengelig for leger og sykepleiere i en akuttsituasjon. Dette handler ikke bare om prioritering, men i stor grad også om hva som er til pasientens beste. Hva er realistisk å oppnå, hvordan vil et eventuelt sykehusopphold nå bli? Det samme vil være aktuelt for noen av de skrøpeligste hjemmeboende og i omsorgsboliger.

Kartlegging av koronastatus

Vi har et behov for at henvisende instans screener pasienter for mulig koronasmitte før innmelding. Alle pasienter som henvises til sykehuset må avklares om de har:

  • Uspesifikke allmennsymptomer eller symptomer på akutt luftveisinfeksjon.
  • Feber/frysninger hos pasient med uavklart infeksjonsfokus
  • Oppfylte kriterier for karantene

Dersom det besvares ja på en eller flere av disse spørsmålene, blir pasientene dirigert til ekstraordinært smittevernmottak «koronamottak».

Sykehjemspasienter

Helsedirektoratets utkast til «Prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien» sier som hovedregel at «Pasienter i sykehjem som blir syke med Covid-19 bør behandles i sykehjemmet».  Men ved generell knapphet på ressurser vil problemstillingen rundt behandlingsnivå kunne gjelde mange sykehjemsbeboere som får akutt sykdom eller alvorlig forverrelse av kjent sykdom.

Konferering

I 2019 var det drøyt 1400 ambulanseoppdrag fra sykehjem til Sykehuset i Vestfold, og månedene mars og april stod for flest oppdrag. Vi oppfordrer til økt dialog om hva som er riktig prioritering og best pasientbehandling nå. Ved tvil om innleggelse, konferer med vakthavende i akuttsenteret eller på aktuell sykehusavdeling. Sammen må vi finne de beste og riktigste løsningen for hver enkelt pasient.

Nyttig informasjon

Aldring og helse har på oppdrag fra Helsedirektoratet laget en nettside om Korona og eldre. Der er nyttig informasjon også tilpasset sykehjem. Trykk her for å komme til siden.

Koronastatus oppdateres daglig og viser utvikling per dag. Vi har satt opp en egen side for primærhelsetjenesten hvor det er samlet all informasjon om koronaviruset som er relevant for førstelinjetjenesten i Vestfold. Trykk her for å komme til siden.

Der vil det også legges ut en daglig statusoppdatering som sier hvor mange inneliggende pasienter SiV har med Covid-19, i tillegg til antall testede personer i Vestfold-Telemark som mikrobiologisk laboratorium ved SiV har analysert, og antall positive prøver. Du får også en oversikt over antall unike pasienter som har fått besvart prøver per dag i Vestfold-Telemark.

Takk for den store og veldig viktige innsatsen dere gjør!