+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Disse prosjektene har fått samhandlingsmidler 2019

Forrige uke vedtok Helse og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) hvilke prosjekter som får støtte i 2019. Potten var på nærmere to millioner og totalt åtte prosjekter fikk tildelt midler.

Det generelle utgangspunktet for tildeling av samhandlingsmidler er å stimulere til prosjekter/arbeid som understøtter intensjonene i samhandlingsreformen, nemlig bidrag til å fremme samarbeid mellom sykehus og kommuner slik at pasienter og brukere skal få bedre tjenester der de bor og slik at sykdom forebygges. Prioriteringen av søknadene vil følge fokusområdene i handlingsplanen.

Samhandlingsrådgiver i Regionalt samhandlingskontor Nedre Romerike, Jon Fabritsius, forteller at det i år har kommet inn mange gode søknader og at prosessen rundt utvelgelsen flyter bedre nå enn tidligere.

Det var mange gode søknader i år og alle har ikke fått støtte, men alle som har søkt vil få et svar med begrunnelse uansett. Vi fikk i år inn 12-13 søknader tilsammen, og etter at Fagforum for forskning og innovasjon ble opprettet i fjor og nå begynner å få litt grep om denne prosessen så flyter det raskere og bedre enn det har gjort tidligere. Svarene kommer også tidligere i år, i mars i motsetning til tidligere da svarene kom i juni.

Måten søknadene nå blir vurdert på er at Fagforum for forskning og innovasjon går gjennom alle søknader i først runde, deretter sendes det videre til arbeidsutvalget (AU) som innstiller en sak for samarbeidsutvalget (SU). SU vedtar til slutt saken.

Her er listen over de som fikk støtte:

 

Følgende kriterier gjaldt for tildeling av midler 2019:

  1. Utfylt søknad i henhold til retningslinje for tildeling av samhandlingsmidler.
  2. Er i henhold til satsningsområdene for 2019 (i Handlingsplan for samhandling Ahus og kommuner 2017-2019).
  3. Tilfredsstillende eierskap og ledelse av prosjektet, forankring i ledelse og dokumentasjon på deltakelse fra kommuner, brukere og helseforetak.
  4. Mulighet for andre finansieringskilder.

Helse Sør Øst har for 2019 tildelt i underkant av 1 million kroner. Kommunene bidrar med til sammen 1 million kroner slik at den samlede potten til fordeling er på om lag 2 millioner kroner.