+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Disse prosjektene har fått samhandlingsmidler i år

Årets samhandlings-midler er utdelt og her kan du lese om hvem som har mottatt støtte. Potten var på nesten tre millioner kroner og totalt syv prosjekter fikk tildelt midler. 

I juni vedtok Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) hvilke prosjekter som får støtte i 2021. Samhandlingsmidlene  er et spleiselag mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene i Kongsvingerregionen, Gardemoregionen, Nedre Romerike og Follo. Midlene skal gå til samhandlingsrelaterte tiltak. Målsetningen for bruk av midlene er å fremme samarbeid mellom sykehuset og kommunene, slik at pasienter og brukere skal få bedre tjenester der de bor og at sykdom forebygges.

Nytt i år er at det benyttes eksterne fagressurser (sakkyndig komitè) til å gjennomgå søknadene. Disse fremmer forslag om hvordan midlene bør fordeles. Basert på dette foretar AU en selvstendig vurdering og lager innstilling til SU med forslag til fordeling av samhandlingsmidlene. Endelig avgjørelse tas av SU. Tidligere var det Fagforum forskning og innovasjon som gjennomgikk søknadene. I år kom det inn 11 søknader om samhandlingsmidler og alle søknadene kom fra Ahus.

Følgende kriterier gjaldt for tildeling av midler 2021:

 

Disse fikk tildelt midler i år:

Bilde: Samhandlingsmidler 2021

Et av prosjektene som har fått midler er prosjektet “E-læring i selvmordsforebygging- et kompetansetiltak for helse- og omsorgspersonell”, som fikk 500 000 kr. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Nittedal og Lillestrøm kommuner og Ahus. Som bakgrunn for prosjektet kan det nevnes at selvmord er et samfunnsproblem som berører mange. Regjeringen innfører i sin nye «Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025» en nullvisjon for selvmord i Norge. Dermed formidler de et verdisyn som innebærer at vi som samfunn ikke har noen å miste i selvmord.

Selvmordsforebygging som E-læring

Det fins allerede ulike selvmordsforebyggende kompetansehevingstiltak i Norge, men disse er ofte tidkrevende og omfattende og som oftest rettet mot ansatte innen psykisk helsevern. Jorunn M. Rørvik i Psykisk helsevern og rus, avdeling FoU, Ahus, er leder for prosjektet, hun forteller om behovet for opplæringsmatriell innen temaet for ansatte i somatikken:

Prosjektmedarbeider Pia Jensen og prosjektleder Jorunn M. Rørvik. Foto: Privat

Vi så et behov for å utvikle et mindre omfattende opplæringsmateriale for ansatte som ikke jobber innen psykisk helsevern, men som likevel kan møte selvmordsproblematikk i sitt arbeid. Helsepersonell som til daglig ikke arbeider med denne problematikken kan føle seg usikre og ikke vite hva de skal si eller gjøre. Å øke kompetansen til denne målgruppen vil kunne styrke det selvmordsforebyggende arbeidet og føre til bedre samarbeid mellom helsetjenester. Målgruppen for prosjektet vil derfor primært være ansatte i somatikken i spesialisthelsetjenesten, og ansatte i kommunehelsetjenesten som ikke arbeider innen psykisk helsevern.

 

Målet med prosjektet er å utvikle et opplæringsmateriale om selvmordsforebygging i form av en e-læring. E-læringen skal bestå av korte moduler av ca. 10 minutters varighet, som kan gjennomføres uavhengige av hverandre. I sin helhet vil e-læringen ta i underkant av en time å gjennomføre,  noe som vil være gjennomførbart i en hektisk arbeidssituasjon. E-læringen skal være lett tilgjengelig på Kompetansebroen, gratis og enkel å bruke. Det skal også være mulig å gå tilbake til modulene ved behov, slik at e-læringen kan benyttes som et oppslagsverk.

 

Ønsker du å lese mer om samhandlingsmidler og hvordan du søker kan trykke på linken under:

Samhandlingsmidler • Kompetansebroen