Foto: Shutterstock

Etikknettverk- et samarbeid om etisk kompetanseheving

I et samarbeid mellom kommunene, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (USHT), Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) og Statsforvalteren i Innlandet, setter Etikknettverket etikk på dagorden. Samarbeidet bidrar til etisk bevissthet og etisk refleksjon i tjenestene. Gjennom å delta i Etikknettverket får ansatte og ledere utveksle erfaringer, og styrker dermed sin etiske kompetanse. For kommunene som står i krevende og omfattende oppgaver, er Etikknettverket en viktig samarbeidspartner. Etikkarbeidet skal være aktuelt og oppleves nyttig, slik at det kan nyttiggjøres i kommunene. Alle kommuner i Innlandet ønskes velkommen til å delta i Etikknettverket.

Nasjonal satsning

Etikk er i fokus i flere nasjonale føringer. Blant annet anses etisk refleksjon som metode for å nå målene i Stortingsmelding nr. 15; “Leve hele livet” – En kvalitetsreform for eldre. Etikknettverket ønsker å bidra til at de kommunale tjenestene utvikles i tråd med dette.

Gjennom den nasjonale satsningen;  Samarbeid om etisk kompetanseheving – KS ønsker en å øke ansattes evne til å håndtere etiske utfordringer ved å utvikle metoder og verktøy for etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid. Senter for medisinsk etikk bidrar med forskning, undervisning og veiledning. De bistår kommunene ved etablering av etikkomitéer/-råd og gir komitéene/rådene tilbud om kompetanseutvikling. Mer om denne satsning finnes her:  Etikk i helsetjenesten – Institutt for helse og samfunn (uio.no). Mye nyttig fagmateriell er å finne både på KS og Senter for medisinsk etikk sine nettsider.

Bakgrunn

Flere kommuner i Innlandet deltok i det nasjonale etikkprosjektet; «Samarbeid om etisk kompetanseheving», som startet i 2007 i regi av KS. Siden 2008 har USHT og kommunene i Innlandet i samarbeid med KS, arrangert flere kompetansehevende metodekurs, seminarer og konferanser med etikk som tema for ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenesten. I Oppland har det siden 2008 vært et etablert samarbeid mellom USHT, enkeltkommuner og spesialisthelsetjenesten. I Hedmark var kommunene Løten, Ringsaker og Stange sammen med KS og Statsforvalteren, pådrivere for at Etikknettverket ble etablert i 2016. I forbindelse med at Etikknettverket ble utvidet til å gjelde hele Innlandet, overtok USHT lederansvaret for nettverket.

Under pandemien var det behov for å holde kontakt med kommunene og sette fokus på etikk i en utfordrende tid. Etikknettverket arrangerte digital etikkrefleksjon som ga muligheter for å samle ansatte fra flere kommuner på tross av restriksjonene. Dette har blitt et viktig møtepunkt som er tilpasset kommunenes travle hverdag. Både ledere, fagutviklere, sykepleiere, leger og helsefagarbeidere har deltatt.

Etikknettverket i Innlandet

Alle kommuner i Innlandet er blitt invitert til å delta. I dag er kommunene Elverum, Engerdal, Gausdal, Grue, Løten, Nordre Land, Os, Rendalen, Ringsaker, Stange, Sør- Odal, Vestre Slidre, Vestre Toten, Østre Toten og Øyer deltakere i Etikknettverket. Et mangfold av ulike kommunale tjenester innenfor helse- og omsorg er involvert. Ansatte opplever å få hjelp til å se på situasjoner de står i utfra et etisk perspektiv ved at aktuelle utfordringer blir drøftet. Dette bidrar til å styrke etisk kompetanse i tjenesten.

De årlige fagdagene er åpne for deltakelse fra ansatte, ledere, brukere, pårørende og frivillige. Det er et mål at temaer og innhold i digital refleksjon, metodekurs og fagdag formes etter kommunenes behov.  Informasjon og mulighet for påmelding til høstens fagdag 25. november finnes her: HER

Hva har det bidratt med i vår kommune å delta i Etikknettverket?

Løten kommune har deltatt i Etikknettverket siden oppstarten i tidligere Hedmark:

 Gjennom vår deltakelse her har vi fått kurset utpekte etikkveiledere i 6-trinnsmodellen for etisk refleksjon, bedre kjent som metodekurs.

Nå har vi etikkveiledere i alle tre sykehjemsavdelinger, hjemmetjenesten, ROP-team, Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne og fysio-/ergoterapi. Disse har da fått kompetanse til å drive etisk refleksjon i egen enhet. Disse samles av fagutviklingssykepleier regelmessig og i disse møtene planlegges tverrfaglige refleksjonsgrupper hver 2.- 3. uke med deltakere fra alle enheter. Da bytter etikkveilederne på å lede refleksjonen. Gjennom å sitte i Etikknettverkets arbeidsgruppe har vi også kunne meldt inn ønsker og behov for kompetanseheving som har blitt tatt med i planleggingen av fagdager og kurs. Fagdagene som arrangeres av Etikknettverket får svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne i vår kommune. Vi opplever et engasjement rundt å arbeide etisk bevisst, som vi ikke hadde før deltakelsen i Etikknettverket.

Ansatt Løten kommune

For mer informasjon om Etikknettverket i Innlandet; ta kontakt med

Åsa Serholt Jensen  Asa.Karin.Johanna.Serholt.Jensen@hamar.kommune.no USHT Innlandet (Hedmark)

Målfrid Schiager malfrid.schiager@gjovik.kommune.no USHT Innlandet (Oppland)