+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjonsbilde. Foto: Shutterstock

Fagforumsordningen avvikles fra 2020 og erstattes med fagråd

I september 2018 vedtok administrativt samarbeidsutvalg å gjennomføre en evaluering av dagens samarbeidsform, med særlig vekt på fagforumsordningen. På bakgrunn av dette blir det iverksatt en ny ordning fra 2020. De nye fagrådene skal blant annet sikre en struktur for samarbeid på systemnivå.

I evalueringen gjort av Arbeidsutvalget (AU) på oppdrag fra Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) kom det blant annet frem at over 70% av medlemmene i ASU og SU mente at fagforumsordningen burde gjennomgå en endring. Evalueringen viste også et ønske om færre fagforum med tydeligere mandat, innstramming og tydeliggjøring av struktur og sikre oppdrags- og kommunikasjonslinjer, forteller rådgiver for samhandling for Folloregionen, Therese Nitter

Dette var de viktigste funnene etter fagforumsdag og spørreundersøkelser.

 • Noen færre fagforum med tydeligere mandat
 • Tydeliggjøre og stramme inn struktur
 • Sikre oppdragslinjer og kommunikasjonslinjer
 • System for overvåkning
 • Legge avtale revidering til AU

AU utarbeidet deretter ulike utkast til en ny ordning og  opprettelse av «Fagråd» nå har blitt vedtatt.

Dette er de nye fagrådene

Fagrådet skal sikre en struktur for samarbeid på systemnivå mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Fagrådene skal bidra til fokus på overordnet samhandlingsplan med satsingsområdene og levendegjøre avtaleverket. Fagrådene skal gi råd og foreslå tiltak som kan bedre våre helsetjenester innenfor eget fagområde. Fagrådene skal ha hovedfokus på pasienten helsetjeneste og helhetlige behandlingsforløp. 

1) Fagråd Behandlingsforløp (helhetlig pasientforløp/akuttmedisinsk kjede)

2) Fagråd Mestring (forebygging, mestring og helsefremming)

3) Fagråd Beredskap og smittevern

4) Fagråd Kompetanse, innovasjon, forskning og digital samhandling

Partene skal nå jobbe med å få på plass representanter til nye fagråd fra 2020.

Den nye ordningen skal forsøke å imøtekomme disse behovene og det er nytt mandat for fagråd for å sikre punktene over. Det er i overordnet samarbeidsavtale tatt inn punkt for system for overvåkningen av samhandlingen og det vil fra 2020 være faste årlig møte mellom SU og fagrådene (mars-møtene), for å sikre oppdrags og kommunikasjonslinjer, forteller Nitter.

Samhandlingsårshjulet. Illustrajon: Samarbeidsutvalget

Fagrådenes oppgaver

 • Arbeide for å bedre og utvikle samhandlingen mellom tjenestene og løse oppdrag fra ASU / SU
 • Bidra til fokus på overordnet samhandlingsplan og satsingsområdene og levendegjøre avtaleverket
 • Gi råd og foreslå tiltak som kan bedre våre helsetjenester innenfor eget fagområde, i forkant av SU møtet i desember
 • Følge med på nasjonale føringer, planer og veiledere
 • Sørge for en oversikt over pågående samhandlingsprosjekter / samarbeid/ felles prosjekter/ og lignende innenfor sine fagområder
 • På oppdrag, komme med innspill til revidering/ evaluering av samarbeidsavtalene/ retningslinjer og fremme forslag til revisjon/ endring til AU
 • Fagrådene sender sine innspill/henvendelser/etc til AU
 • Delta på aktuelle møtearenaer for sine fagområder
 • Rapportere til SU årlig, som en del av årsmeldingen. Antall møter og overholdelse av forpliktelsen i mandat skal inngå i rapporten