+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Øyeblikkelig hjelp for personer med psykiske lidelser og rusproblemer

Helhetlig pasientforløp for personer med psykiske lidelser og rusproblemer

Prosjektet «Øyeblikkelig hjelp – døgntilbud for personer med psykiske lidelser og rusproblemer» bidrar med viktige erfaringer om hvordan man kan organisere et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i fremtiden. Pasientene selv sier at de i stor grad opplever å få hjelp av tilbudet ved innleggelse på Kommunal Akutt Døgnplass (KAD) i Follo.

Fra første januar 2017 ble plikten for kommunalt øyeblikkelig hjelp, utvidet fra myndighetenes side til også å gjelde pasienter med psykisk helse og rusproblematikk. I begynnelsen så man at denne pasientgruppen ofte «falt mellom to stoler» i behandlingsapparatet ettersom det var store utfordringer knyttet til samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten på kveld, natt og i helger da mange behandlingskontorer er stengt.

For å kunne samarbeide bedre over de ulike tjenestenivåene, besluttet Follo Lokalmedisinske Senter ved kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås, og spesialisthelsetjenesten ved Akershus Universitetssykehus; Follo Distriktpsykiatriske Senter ved Follo Akutt Team og Follo Rus og avhengighet å etablere et samhandlingsprosjekt med mål om å bedre tjenestene til denne brukergruppen.

Man valgte da å samlokalisere Follo Akutt Team med legevakt på kveld på hverdager og utviklet et samarbeid der Follo Akutt team samtidig følger opp pasientene på kommunal akutt døgnenhet med psykiatri og rusproblemer. Med dette la man til rette for at spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skulle få en god arena å samhandle på.

– Rapport, Samhandling om øyeblikkelig hjelp – et døgntilbud for personer med psykiske lidelser- og rusproblemer.

Målet for prosjektet var blant annet å utarbeide et helhetlig pasientforløp for personer med psykisk lidelse – og rusproblemer som trenger øyeblikkelig hjelp/behandling samt økt forståelse og kompetansenivå i alle ledd i forløpet slik at brukerne skal oppleve at de får den hjelpen de trenger.

– En vinn vinn situasjon

Prosjektmedarbeider og spesialfysioterapeut ved Follo Lokalmedisinske Senter (LMS) Gro Hege Ludvigsen forteller at prosjektet handler om å gi brukerne et bedre tilbud og at det er en vinn vinn situasjon, både for Follo LMS og Follo akutt team.

Gro Hege Ludvigsen. Foto: privat

Follo Akutt Team kommer hver ettermiddag på hverdagene og bistår kommunal akutt døgnplass og legevakt med sin kompetanse. De har samtaler med inneliggende pasienter etter behov og bistår legevakt frem til 21 om kvelden. Vi konkluderer med at dette har vært en vinn vinn situasjon, både for Follo Lokalmedisinske Senter og for Follo Akutt Team, og at prosjektet nå fortsetter videre i drift.

Follo Akutt Team har også hatt med sykepleiere fra KAD i samtaler og bidratt i opplæringsfasen til de ansatte ettersom det i starten var engstelse rundt denne pasientgruppen fordi mange pleiere kun var vant til somatiske pasienter fra tidligere.

I tillegg har vi spurt pasientene som selv sier at de i stor grad opplever å få hjelp av tilbudet om innleggelse på Kommunal Akutt Døgnpost. Prosjektet har i stor grad lyktes med å etablere en struktur med felles lokalisering, prosedyrer og rutiner der fagpersonene møtes for å gi psykiatri-rus-pasienter et helhetlig behandlingstilbud, forteller Ludvigsen.

Dobbelt så mange innlagte psykiatri-rus-pasienter på KAD i Follo sammenlignet med Nedre Romerike

En stor del av prosjektet har handlet om evaluering i prosjektperioden og da har man også sammenlignet tall med naboregionen Nedre Romerike. Dataene viser at det har vært mer enn dobbelt så mange psykiatri-rus-pasienter innlagt ved akutt døgnpost i Follo, sammenlignet med Nedre Romerike, til tross for at befolkningsgrunnlaget er 48.000 personer færre.

Ledelsen ved Kommunal Akutt Døgnpost i Nedre Romerike har pekt på blant annet samarbeidet mellom kommunal akutt døgnenhet og akutt team i Follo som en mulig forklaringsmodell på forskjellen.

Gro Hege Ludvigsen ved Follo Lokalmedisinske Senter forklarer at Follo og Nedre Romerike har samarbeidet nært i prosjektperioden.

Vi har målt data opp mot Nedre Romerike og når vi sammenlignet tallene ser vi at Follo har hatt mer enn dobbelt så mange innleggelser av psykiatri-rus-pasienter til tross for færre innbyggere. Vi tror ikke dette skyldes at befolkningen i Follo nødvendigvis er sykere, men at flere pasienter i større grad blir møtt på sine behov. Samtidig har pasientene i Follo hatt kortere liggetid enn pasientene på Nedre Romerike. Det tror vi blant annet skyldes at Follo Akutt Team har hjulpet oss med raskt å avklare pasientenes videre behov etter akuttinnleggelse hos oss.

Dette prosjektet er et resultat av Samhandlingsreformen og det er opp til hver enkelt kommunene å løfte dette. Vi har blant annet hatt besøk at Helsedirektoratet som var veldig positive og det vi sier til andre kommuner og regioner er at denne modellen har fungert veldig godt for oss, forteller Ludvigsen.

Se presentasjon av prosjektet her

Les rapport og se alle dataene her