+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Helsefellesskap – for et tettere partnerskap

Målet med helsefellesskap er å skape mer sammenhengende og bærekraftig helse- og omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Regjeringen vil at kommuner og helseforetak skal se hverandre, ikke som parter, men som likeverdige partnere med felles eierskap og ansvar for pasientene.

Derfor signerte regjeringen og KS en ny avtale om Helsefellesskap mellom kommuner og helseforetak, 29. oktober 2019. Helsefellesskapene skal bestå av representanter fra helseforetak, kommuner, lokale fastleger og brukere.

I Helse og sykehusplan 2020-2023 ble det gitt føringer for innholdet i Helsefellesskapet. Det er vist til i alt fem konkrete delområder som helsefellesskapet skal forholde seg til.

Første deltema handler om organisering av helsefellesskapet. Innen utgangen av 2020 skal Sykehuset og de 42 kommunene i innlandet ha etablert og vedtatt en samarbeidsmodell. Først når denne modellen er på plass vil en starte opp arbeidet med de øvrige deltemaene.

Det mest sentrale satsningsområde er å bedre samhandlingen for pasientgruppene:

  • barn og unge
  • voksne med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
  • skrøpelige eldre
  • personer med flere kroniske lidelse.

De øvrige delområdene omhandler:

  • kompetanse
  • den akuttmedisinske kjede
  • digitalisering

Helsefellesskapet skal og gi innspill til neste nasjonale helse- og sykehusplan.

Hva betyr dette for Innlandet?
Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) arbeider nå for å etablere en arbeidsgruppe som skal foreslå en samarbeidsmodell for Helsefellesskapet. Denne modellen skal senere vedtas i styret for Sykehuset Innlandet og i 42 kommunestyrer.

Arbeidsgruppen skal bestå av representanter fra ledelsen i Sykehuset Innlandet, kommunene, kommunedirektørutvalget i KS Innlandet, fylkesstyre KS Innlandet samt representanter fra brukerutvalget, ansatte og fastlegene.

Prosjektet ledes av Kristin Måntrøen Lorentzen, KS Innlandet og Sverre Sætre, rådgiver i Sykehuset Innlandet.

Innhold: