Foto: Anne Mari Øyen

Horten kommune er pilot for nytt KOLS pasientforløp

Horten kommune er valgt som pilot av samhandlingsutvalget i Vestfold (SU) til å teste ut implementering av KOLS-forløpet i samarbeid med Sykehuset i Vestfold (SiV) frem mot høsten 2019.

Onsdag 19. juni ble det i regi av pasientforløpet for KOLS, arrangert 2-timers internundervisning i Horten kommune. Kommunestyresalen ble booket for anledningen, og det var over 30 deltakere.

Kols-teamet i Horten kommune. Fra venstre: Bodil Solberg, sykepleier, Elisabeth Øvrevik, ergoterapeut og Kamilla Lauritsen, fysioterapeut.

KOLS-teamet i Horten kommune innledet undervisningen med en presentasjon av teamet og deres rolle i primærhelsetjenesten. De informerte videre om at i denne utprøving- og implementeringsprosessen samarbeider de nært med prosjektleder for KOLS pasientforløp ved SiV, Kathrine Berntsen.

KOLS-teamet er et tverrfaglig tilbud som tilbyr informasjon og veiledning for personer med KOLS og deres pårørende. De samarbeider med fastleger, Frisklivssentralen,  frivillige, primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. De har oversikt over ulike tilbud til personer med KOLS i kommunal og frivillig regi. Både pasienten selv og annet helsepersonell kan ta direkte kontakt med KOLS-teamet.

Kathrine Berntsen, prosjektleder fra SiV, organiserte deretter et undervisningsopplegg basert på ønsker og behov hos helsepersonell i kommunen.

Med økt observasjonskompetanse relatert til pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom, vil helsepersonell oppleve en større trygghet i møte med denne pasientgruppen. Dette vil igjen kunne medføre en økt trygghet hos pasienten det gjelder, og bidra til opplevelse av mestring av egen sykdom, sier  Kathrine Berntsen.

KOLS pasientforløp

Hva kjennetegner en pasient med KOLS? Hvilke verktøy har vi til å identifisere og behandle en KOLS-forverring? Hvilken rolle har KOLS-mappen i denne sammenheng?

Målet med internundervisningen var kompetanseheving på kliniske observasjoner av pasienter med KOLS, kjennskap til pasientforløpet for KOLS og det nye tilbudet med KOLS-mappe og egenbehandlingsplan til denne pasientgruppen i Vestfold.

Noen av målene i pasientforløpet for KOLS er å redusere antall forverringer hos pasientene, bremse videre utvikling av sykdom, øke livskvaliteten og redusere antall sykehusinnleggelser. Pasientene skal oppleve mestring og trygghet i eget hjem, forteller prosjektleder Kathrine Berntsen.

Til høsten vil det bli arrangert gratis fagdager ved SiV med KOLS som tema. Fagdagene er for helsepersonell i alle kommuner i Vestfold, og man melder seg på via Kompetansebroen. Undervisningsopplegget vil bli tverrfaglig, med undervisning fra både lege, fysioterapeut og sykepleiere. Ulike leverandører vil bidra med stands med presentasjoner av relevant utstyr, og det vil bli god anledning til å stille spørsmål.

 

Table of Content: