+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Hospitering mellom sykehus og kommune

Høsten 2021 lanserte Helsedirektoratet tilskuddsmidler med formål om å få til hospitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester. Tilskuddsmidlene skulle bidra til å utvikle og spre gode modeller for hospitering for ansatte mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Mål for tjenestene og helsepersonell er å sikre helhetlige og gode forløp for pasienter/brukere, og for å oppnå dette er det viktig med gjensidig kompetanseoverføring. Tilskuddsordningen var knyttet opp mot eldrereformen Leve hele livet.

Felles prosjekt

Geriatrisk avdeling ved Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) og hukommelsesteamene i Ås, Nesodden og Nordre Follo kommune søkte om midler til felles prosjekt og søknaden ble støttet av helsegruppen i Follo. Bakgrunnen for prosjektet var ønsket om å etablere gode samarbeidsrutiner og sikrere overganger mellom Geriatrisk poliklinikk på Ahus og samarbeidende kommuner.

Overordnet mål for tilskuddet var å få på plass gode samarbeidsrutiner ved hjelp av gjensidig hospitering for mer sømløse overganger for personer med demens og deres pårørende. Prosjektleder, Anna Ree, ergoterapeut i Ås kommune, ble ansatt som prosjektleder i 20% stilling.

Anna Ree, Prosjektleder, Ås kommune. Foto: Therese Nitter

Det har vært kjempeartig å få jobbe med å organisere hospitering. Det har gitt muligheten til å få et godt overblikk over pasientforløpet, og med oppsummeringssamlingen i etterkant har alle som deltok fått anledning til å bli med å drøfte sine erfaringer og synspunkter fra hospitering og arbeidshverdag i et felles forum.

Anna Ree

Ree påpeker at nettopp dette med møtepunkter og det å treffes ansikt til ansikt har fremstått som en spesielt meningsfull del av arbeidet, og hun håper derfor at regelmessige samarbeidsmøter mellom poliklinikken og kommunene kommer raskt i gang, slik at man kan holde på kontakten med hverandre. Flere engasjerte fagfolk som jobber både på kommunesiden og på sykehussiden i demensomsorgen har deltatt i prosjektet, enten som hospitanter eller hospitanters ledere.
Prosjektet hadde som delmål å involvere fastlegene noe også, men det har det dessverre ikke vært tid og ressurser til.

Det er synd, for det er tydelig fra oppsummeringsskjemaene til hospitantene samt samlingene vi har hatt, at det å få fastlegen aktivt på banen i forløpet etterspørres i stor grad.

Anna Ree

Resultater og erfaringsdeling

Onsdag 17.august var det duket for gjennomgang av resultater og erfaringsdeling fra hospiteringsprosjektet. 15 hospitanter har deltatt og 17 hospiteringsdager er gjennomført. 13 av disse dagene har kommuneansatte hospitert på sykehus og 4 av dagene har sykehusansatte hospitert i kommune. Hospiteringsprosjektet skal munne ut i en samarbeidsavtale/-rutine som skal ligge til grunn for videre samhandling mellom kommunenes hukommelsesteam og poliklinikken på geriatrisk avdeling på Ahus. Marte Mellingsæter, Avdelingsleder ved geriatrisk avdeling på Ahus, håper også å få på plass en samarbeidsrutine.

Vi håper at en slik rutine for noen av våre samarbeidskommuner vil ha indirekte betydning for pasientsamarbeidet også med andre kommuner. Det kan være aktuelt å arbeide for at en slik rutine også skal utvides til å gjelde flere kommuner.

Marte Mellingsæter

Hospitantene delte sine erfaringer og bidro med nyttige innspill til samarbeidsavtalen, der Geriatrisk avdeling Ahus og hukommelsesteamene i Ås, Nesodden og Nordre Follo kommune forplikter seg til videre samarbeid, årlige samarbeidsmøter og mulighet for videre hospitering.

Erfaringssamling i Ås med deltakerne fra både kommunene og Ahus. Foto: Therese Nitter


Du kan lese mer om prosjektet her.