Hva innebærer et pasientforløp for KOLS-pasienter?

Pasientforløpet for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) i Vestfold skal dreie behandling og oppfølging mot en mer koordinert tjeneste, hvor samhandling, kompetanse og ny teknologi står sentralt.

I forbindelse med pasientforløpet for KOLS er kompetanseheving og kompetansedeling viktig. Kompetanseoverføring både til pasient, pårørende og på tvers av nivåene i helsetjenesten er sentralt i pasientforløpet.

Fagdag på Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold arrangerte fagdag om pasientforløpet for KOLS i Vestfold 15. oktober, hvor målet for dagen var kompetanseheving av helsepersonell i kommuner og på sykehus. Det var rundt 85 deltakere tilstede første dagen. Tilsvarende fagdag arrangeres 19. november og er i tillegg planlagt til 28. april 2020.

Fysioterapeut Karina Bårdsen Løwe innledet dagen med temaet fysisk aktivitet og KOLS. Videre underviste lungesykepleier Jeanette Nordal om ernæring, angst og anfallsmestring, bruk av inhalasjonsmedisiner og observasjonskompetanse.

I løpet av dagen fikk også deltakerne et innblikk i hvordan det er å leve med en kronisk lungesykdom og hvordan det påvirker hverdagen til en brukerrepresentant. Hun påpekte hvor viktig det er at helsepersonell har tid til pasientene.

KOLS-mappe

Med pasientforløpet for KOLS etableres det en KOLS-mappe for pasientene. KOLS-mappen skal bidra til egenmestring av sykdommen for pasienten og være et form for oppslagsverk, samt være et verktøy i møte med helsepersonell.

Lungesykepleier Jeanette Nordal. Foto: Pia W. Flesche

Informasjonen i KOLS-mappen vil også være nyttig for helsepersonell på tvers av helsetjenestenivåer. Noe av innholdet i KOLS-mappen er standardisert, og en del av informasjonen tilpasses pasientens behov. Egenbehandlingsplanen i KOLS-mappen er et viktig verktøy for pasienten ved forverringer, og er individuell.

Målet for pasientforløpet for KOLS-pasienten må være å redusere antall forverringer. Gjør vi det kan pasienten være stabil mye lenger. Hvis pasienten er mer stabil vil pasienten få færre sykehusinnleggelser, sier Nordal.

Foreløpig er det kommunene Færder og Horten som har deltatt i pilotprosjekt for å teste implementering av KOLS-mappen til pasientene som har behov for det. Det vil i etterkant arrangeres en erfaringskonferanse for å utveksle erfaringer etter pilotprosjektet.

Parallelt med erfaringskonferansen vil det bli gjort ytterligere fremstøt mot alle fastlegene slik at de også får kjennskap til KOLS-mappen.

“KOLS-timen”

Avslutningsvis snakket lungelege Sturla Book om anatomiske forhold og sykdomslære relatert til KOLS. Videre gikk han inn i dybden på behandling av sykdommen.

Lungerehabilitering

Lungerehabilitering er anbefalt nasjonalt og internasjonalt som en viktig del av behandlingstilbudet til de som lever med KOLS.

Les mer her om lungerehabilitering ved Sykehuset i Vestfold.

Les mer om innholdet i KOLS-mappen her.

Ønsker du å få tilsendt presentasjonene fra dagen send en mail til: [email protected]

Table of Content: