+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Featured Video Play Icon

Klinisk observasjonskompetanse – Er vi så flinke som vi tror?

Kan du utføre kjevetak på en bevisstløs person, måle blodtrykk og tenke systematisk i en rekkefølge hvor du vurderer det viktigste først? Kompetansebroen har i samarbeid med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester og SimAhus, utviklet en ny digital læringsressurs med filmer.

Er ikke dette kunnskap og ferdigheter som alle med helsefaglig utdanning kan?

Eva Linnerud. Foto: privat

Det er nok lett å tro at alle med en helsefaglig utdanning kan dette, men vi erfarte at dette var et område som måtte styrkes før vi jobbet videre med systematisk observasjonskompetanse, sier Eva Linnerud, prosjektleder og fagrådgiver ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus).

Linnerud har vært prosjektleder i Nedre Romerike-prosjektet hvor syv kommuner har tatt i bruk konseptet proACT for å styrke klinisk observasjonskompetanse. Kommunene har vært opptatt av å bygge kompetanse og «snakke samme språk» som andre deler av helsetjenesten. Hun har også fulgt andre kommuner tett i arbeid med pasientsikkerhetstiltaket «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand» (Helsedirektoratet, I trygge hender 24/7).

Ny digital læringsressurs

For å styrke de grunnleggende ferdighetene hos helsepersonell har Kompetansebroen i samarbeid med KlinObsKommune-prosjektet og USHT Viken (Akershus) laget en digital læringsressurs med kortfattet tekst og ni filmer som viser korrekt utførelse av målinger av vitale parametere og handlingsberedskap ved akutte og subakutte situasjoner. Filmene er organisert etter ABCDE-metodikken. Det er å anse som en introduksjon til observasjonskompetanse og et lett tilgjengelig supplement til andre og mer grundige undervisningskonsept.

Målet er at ressursen bidrar til at helsepersonell får forståelse for – og utfører vitale målinger korrekt. Deretter at funn blir dokumentert, videreformidlet og/eller at riktige tiltak blir gjort i akutte eller subakutte situasjoner. Vi har ønsket å lage noe som dekker et minimum, og som er lett tilgjengelig, forteller fag- kvalitetsrådgiver i Kompetansebroen, Kristin S. Wendelbo.

Kommunehelsetjenesten har endret seg

Etter samhandlingsreformen er liggetiden i sykehus blitt vesentlig kortere. Pasienter som i dag er utskrivningsklare og overføres fra sykehus til kommunene, har i større grad enn tidligere omfattende behov for aktivt tilsyn og oppfølging, både medisinsk og sykepleiefaglig.

Færre senger i både sykehus og kommunale institusjoner fører til endring og nye kompetansekrav i hjemmesykepleien. I en fersk spørreundersøkelse av medlemmer i Norsk Sykepleierforbund som jobber med hjemmeboende, svarer 9 av 10 at de har tatt imot pasienter som har hatt problemstillinger de ikke har hatt kompetanse til å håndtere.

I sin forskning kartla Pia Bing-Jonsson i 2016 kompetansen til sykepleiere, hjelpepleiere og ufaglærte i hjemmesykepleien og på sykehjem. Bing-Jonsson identifiserte bl. a følgende områder hvor personellets kompetanse ikke var tilstrekkelig: korrekte observasjoner, gjenkjenne sykdomsforverring, sette i gang riktig tiltak, avanserte ferdigheter, tilstrekkelig dokumentasjon.

Det er en erfaring de aller fleste har som jobber med dette. At det ikke helt er samsvar mellom de ferdigheter og kompetanse vi ser, og de krav, utfordringer og kompleksitet som er i kommunal helse og omsorgstjeneste etter samhandlingsreformen. Mye er veldig bra, men noe er ikke godt nok. Det gjelder både på individ- og systemnivå. Men der det jobbes systematisk og målrettet skjer det store forbedringer.

En del av KlinObsKommune-samarbeidet

KlinObsKommune er et samarbeid mellom flere Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester som har gått sammen for å samordne, utvikle og standardisere et praksisnært kompetanseprogram for å styrke klinisk observasjonskompetanse. Trappemodellen er erfarings- og kunnskapsbasert og gir rom for ulike faglige tiltak tilpasset behov og målgrupper.

Trinn 1 i kompetansetrappa har vektlagt basiskompetanse i observasjonsmetodikk og grunnleggende ferdigheter. I kombinasjon med annen undervisning vil filmene fra Kompetansebroen og den digitale læringsressursen bli et viktig bidrag i dette arbeidet, forteller Eva Linnerud.

Ferdighetskompetanse er ferskvare

Læringsressursen er også svært nyttig for ansatte i spesialisthelsetjenesten som har behov for å friske opp sine kunnskaper på områder.

 Ferdighetskompetanse må sies å være ferskvare. Bruker du det ikke av en eller annen grunn, så må kunnskapen friskes opp. Det blir litt på samme måte som med hjerte-lungeredning, forteller Linnerud.