Fagdag om samtalegrupper for ungdom med kjønnsinkongruens og deres nærstående

Ungdom som opplever at kjønnsidentiteten ikke samsvarer med fødselskjønn kan ofte skamme seg og føle at de ikke passer inn med jevnaldrende. Denne tilstanden går i dag under den medisinske termen kjønnsinkongruens. Unge med kjønnsinkongruens kan bli utsatt for stigma, diskriminering, mobbing, vanskelige relasjoner til jevnaldrende og manglende anerkjennelse av kjønnsidentiteten fra foreldre og andre. Dette kan gi opphav til psykiske plager og dårligere livskvalitet.

En viktig beskyttende faktor er at de unge får møte andre i samme situasjon og opplever sosial støtte fra både dem og nærstående. I internasjonale behandlingsstandarder (Standards of Care 8) og nasjonal faglig retningslinje for helsetjenestetilbudet til personer med kjønnsinkongruens (Helsedirektoratet) fremheves samtalegrupper som et viktig tiltak for å bedre livskvaliteten til personer som opplever kjønnsinkongruens. Samtalegrupper gir også gode rammer for trygg utforskning av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

På denne fagdagen vil du lære mer om å drive psykoedukative/ helsefremmende samtalegrupper for ungdom med kjønnsinkongruens og deres nærstående. Du vil her møte andre ressurspersoner/ kontaktpersoner i et større fagnettverk for unge med kjønnsinkongruens og selv kunne få inspirasjon og mot på å starte egne samtalegrupper der du jobber.

Kurset er godkjent som 6 timers vedlikeholdskurs av Norsk Psykologforening

Detaljert program for dagen finner dere ved å klikke her (pdf)

Se presentasjon av foreleserne her (pdf)

Arrangør
KI- teamet (Kjønnsinkongruensteamet) BUP Kongsvinger/ Fagnettverket for barn og unge med kjønnsinkongruens, Akershus universitetssykehus HF

Målgruppe
Helsepersonell som jobber i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det er også aktuelt for pedagoger, sosiallærere, minoritetsrådgivere og ellers andre som møter ungdom i skolehverdagen.

Mål for arrangementet
Bli trygg på å kunne starte samtalegrupper for ungdom med kjønnsinkongruens eller deres nærstående

Påmeldingsfrist
21. mai 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Heidi Narvestad Bråthen (Heidi.Narvestad.Brathen@ahus.no)

Bevertning
Enkel lunsj

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

05. juni 2023
08:30 - 16:00
Store auditoriet, Ahus (Nordbyhagen)