+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Helse- og omsorsgfaglig samarbeidsutvalg vedtok i møtet 4.6 å etablere Ahusforum som fast samhandlingsarena for leger. Legenes stemme i samhandlingsuniverset er nødvendig og blir nå blir tydeliggjort.

AHUSFORUM etablert som fast samhandlingsarena for leger. Bli orientert om saker i møtet 9.6.2020

av Morten Glasø

AHUSFORUM har vært pilotert i 16 mndr. Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg mellom Ahus og kommunene vedtok i møtet 4.6.2020 å etablere forumet som fast samhandlingsarena for leger. Omforente og oppdaterte medisinskfaglige referanser er nødvendig i samarbeidet mellom kommuner og helseforetak.

Forumet er likt representert med 6 leger fra Ahus og 6 fra kommuner og bydeler. Hensikten er å komme fram til felles forståelse av hva som er gode og effektive pasientforløp, hjem til hjem. I møtene presenteres ett eller flere tema. Innkomne “samhandlingsavvik” behandles særskilt. Anbefalinger om samarbeids mellom fastleger, andre kommunalt leger og Akershus universitetssykehus legges til grunn som generell referanse for saksbehandlingen. Disse anbefalingene er også tatt inn i Ahus sin instruks for samhandling. Det planlegges for 2 møter i halvåret. Det vil bli etablert en årlig handlingsplan.

Fra saker i siste møte i forsøksperioden (9.6.2020) har vi sakset

3. Koronapandemien – erfaringer fra representantene i Ahusforum ble presentert. Samarbeidet har vært godt.
4. Dialogmeldinger. Elektronisk kommunikasjon mellom sykehusleger og fastleger ble innført 08.05.20. Meldingsutvekslingen benytter samme system som pleie og omsorgsmeldinger (PLO). Gode erfaringer så langt.
5. Overgang fra barn til voksen. Barne- og ungdomsklinikken (BUK) arbeider med gode overganger fra ungdom til voksen. Fastlegene skal involveres tidligere og i mye større grad.
7. ALIS. Det foreligger forslag til ny stillingsstruktur for allmennleger i spesialisering på Ahus. Kommuneoverlegene setter opp en prioritert liste over kandidatene i kommunen. Formidling av stillinger skal skje i samarbeid mellom ALIS-koordinator på Ahus og kommuneoverlegene.
10. Innmeldte samhandlingsutfordringer  

Les hele referatet her. Du finner alle møtereferater og anbefalinger på Ahusforum sin spalte på Legesiden.