+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Institusjonstjeneste er nødvendig for å bli spesialist i allmennmedisin. Nå har vi fått på plass en ny struktur for ALIS på Ahus.

ALIS på Ahus

av Siri Bækkelund Engen

Frem til nye spesialiseringsregler for allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin trådte i kraft (1. mars 2019) har gjennomføring av spesialistutdanningen i allmennmedisin i stor grad vært overlatt til utdanningskandidaten selv. Etter ny forskrift har kommuner og helseforetak et tydeligere ansvar for å legge til rette for at legen skal kunne gjennomføre spesialistutdanningen. Kommunen plikter å lage individuelle utdanningsplaner og denne skal inkludere institusjonstjeneste.

For å møte de nye spesialiseringsreglene har vi gjennomført et prosjekt for å kartlegge muligheter for et strukturert utdanningstilbud for  ALIS (Allmennleger i spesialisering) på Ahus. Prosjektet ble sluttført i november 2019 og vi har fått nye samhandlingsmidler for å prøve ut ny modell fra høsten  2020.

All tilsetting av ALIS skal nå foregå etter følgende struktur:

1)Det er etablert en —koordinatorfunksjon for ALIS. Pr nå er dette PKO ved  avdeling samhandling og helsefremmende. Koordinator har ansvar for at ansettelser følger ny struktur.

2) —Kommune-/bydelsoverlege skal  lage en prioritert liste over egne utdanningskandidater i allmennmedisin. Følgende kriterier gjelder:

-—Ansiennitet i allmennmedisin

—-Tilhørighet til Ahus sitt opptaksområde. Det være seg ved egen hjemmel,  fast kommunal stilling eller langvarig vikariat (1 år eller mer).

-—Deltakelse i veiledningsgruppe ( i gang eller fullført)

-—Progresjon i utdanningsløp ( fullførte kurs, læringsaktiviteter etc)

I praksis kan dette enkelt løses ved at alle  ALIS sender sin CV og søknad om sykehustjeneste til sin kommune/bydelsoverlege. Ønske om tid for sykehustjeneste og ønsket avdeling bør inngå.

3)Kommuneoverlege formidler informasjon om ALIS  videre til ALIS koordinator som lager en prioritert liste over alle ALIS i Ahus sitt opptaksområde som venter på institusjonstjeneste.

4) Det vil etableres faste stillinger som roterer hver 6. måned ved flere ulike avdelinger på Ahus. Søknad og CV til ALIS øverst på prioriteringslisten vil formidles til avdelinger med ledig stilling. Ønsket avdeling vil det  tas hensyn til i den grad det er mulig. Avdelingen tilbyr/tildeler stillinger i god tid før tiltredelse.

I tillegg vil det til enhver tid oppstå ledige vikariater som er aktuelle for ALIS. ALIS øverst på prioriteringslisten vil tilbys disse fortløpende.