+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Dokumentasjon og kommunikasjon mellom aktørene

Hvis du ønsker å registrere din gjennomføring og få kursbevis, må du logge inn først:
Logg inn her

Dokumentasjon og kommunikasjon mellom aktørene

Relevant og oppdatert dokumentasjon må være tilgjengelig på rett sted til rett tid. Dette stiller store krav til alle som samhandler rundt pasienten, og er grunnlag for god kvalitet og trygge overganger. Dokumentasjonen i palliasjon bør legge vekt på følgende aspekter:

  • hvor pasienten er i sykdomsforløpet – utviklingen av sykdomsbildet og pasientens tilstand og behov
  • vurdering av hensiktsmessige tiltak – har pasienten spesielle ønsker eller reservasjoner?
  • hva som skal/bør gjøres dersom det oppstår nye situasjoner eller komplikasjoner
  • hvilken informasjon som er formidlet til pasient og pårørende – hva vet pasienten?

Handlingsprogrammet nevner følgende minimumskrav til tilgjengelig dokumentasjon for pasienten og alt helsepersonell som samhandler rundt pasienten:

  • liste over kontaktpersoner, inkl. fastlege, ev. koordinator i kommunen, behandlingsansvarlig lege og/eller koordinator på sykehus, telefonnummer til hjemmesykepleien, ev. fysioterapeut/ergoterapeut og andre involverte fagpersoner
  • oppdatert medikamentliste
  • opplysninger fra siste sykehusopphold (utskrivningsnotat, epikrise, sykepleie- rapport, epikrise fra andre faggrupper)
  • ESAS-skjema

Dette kan du lese mer om i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen (2019) fra Helsedirektoratet.

Ta utgangspunkt i Kvalitetsstjernen fra kvalitetsstregien “…og bedre skal det bli” fra Helsedirektoratet (2005). God dokumentasjon er bakgrunn for god kvalitet i tjenestene

Hvordan er dokumentasjonsrutinene på din arbeidsplass om forhåndssamtaler og pasientens ønsker?

Hvordan dokumenterer dere beslutningsprosesser om begrensning av livsforlengende behandling?

Hvordan blir dette ivaretatt dersom pasienten overflyttes til andre behandlingssteder?

Hvordan bidrar du til at alle som gir tjenester til palliative pasienter er godt informert om pasientens ønsker og behov på tvers av virksomhetene?