Lindrende behandling i kommunen når pasienten har covid-19

For å sikre at pasientene får forsvarlig helsefaglig oppfølging, kan det være nødvendig å samarbeide på tvers av tjenestene; blant annet mellom hjemmesykepleie, miljøarbeidertjenester, psykisk helse og rus, sykehjem og legetjenester.

Det anbefales at personalet benytter ISBAR for å styrke god tverrfaglig kommunikasjon – også mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. ISBAR (Identifikasjon, Situasjon, Bakgrunn, Aktuelt og Råd) er et kommunikasjonsverktøy som er tatt i bruk i helsetjenesten for å sikre en trygg og strukturert kommunikasjon. ISBAR kan tilpasses for bruk mellom alle nivåer og profesjoner i helsetjenesten.

Alle sykehjem skal ha klare retningslinjer for håndtering og behandling av alvorlig syke med covid-19. Helsedirektoratet har laget en egen veileder hvor du blant annet kan lese om palliasjon hos pasienter med Covid-19. Den finner du her.

I veilederen kan du lese: «God lindrende behandling er noe alle sykehjem må kunne tilby. Palliasjon ved covid-19 skiller seg ikke vesentlig fra palliasjon ved andre tilstander, og man gjør ikke feil ved å følge etablerte rutiner og behandlingsalgoritmer.

Viruset angriper lungene og det er derfor spesielt viktig å forberede seg på å lindre hoste, dyspne og hypoksi. Alle pasienter bør sikres at adekvat palliasjon blir iverksatt til rett tid, uavhengig av tidspunkt på døgnet og hvem som er på vakt. Dette fordrer gode rutiner og opplæring blant personalet slik at de har tilstrekkelig kunnskap om de viktigste pleietiltakene og legemidlene ved palliasjon for å kunne observere og rapportere om effekt og eventuelle bivirkninger.

Personalet bør til enhver tid ha mulighet til å konferere med en med høyere kompetanse på området. Ved behov kan også palliativt team i spesialisthelsetjenesten kontaktes».

Les mer om palliativ legemiddelbehandling i veilederen i linken ovenfor. Her finner du også generelle retningslinjer for bruk av legemidler ved livets slutt.

Anbefalinger fra Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB)

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB) har laget en egen side em lindrende behandling og pasienter med Covid-19. Siden om Covid-nyheter finner du her.