+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Nasjonalt handlingsprogram

Hvis du ønsker å registrere din gjennomføring og få kursbevis, må du logge inn først:
Logg inn her

Nasjonalt handlingsprogram

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

Helsedirektoratet har utarbeidet et Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen (revidert 2019). Handlingsprogrammet er særlig rettet mot palliasjon i kreftomsorgen, men vektlegger også grunnleggende palliasjon og generelle forhold som vil være overførbare til alvorlige syke og døende uavhengig av diagnose.

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, kunnskapsbasert måte. De nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelsestidspunktet og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten. Nasjonale retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende for mottagerne, men bør langt på vei være styrende for de valg som skal tas.

Utdrag fra handlingsprogrammet:

En sentral målsetning i palliasjon er å tilstrebe at pasienten kan få dø der vedkommende ønsker, og legge forholdene til rette for en verdig død. Dette er derfor et viktig tema i kommunikasjonen med den døende og de pårørende når livet går mot slutten. Omsorg ved livets slutt omfatter:

  • Optimal lindring av plagsomme symptomer tiltak for å lindre vanlige symptomer som smerter, dyspne, forvirring, uro, angst, kvalme og surkling i luftveiene.
  • Seponering av uhensiktsmessig behandling
  • Pasient og pårørende er forberedt på at pasienten er døende og forstår innholdet i
  • tiltaksplanen
  • Pasientens eksistensielle og åndelige behov er ivaretatt
  • Pårørende er inkludert og ivaretatt
  • Planen bør også inneholde klare retningslinjer i forhold til forventet utvikling og mulige
  • komplikasjoner

I denne delen av læringsløpet vil du lære mer om omsorg ved livets slutt.