+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Ny artikkel om FACT/ACT på Kompetansebroen

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) er en samhandlingsmodell mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, og retter seg mot personer med alvorlige psykiske lidelser og med store og sammensatte
problemer. FACT-modellen er utviklet i Nederland, og er en tilpasning av ACT-modellen.

De norske helsemyndighetene ønsket allerede i 2009 å stimulere til utprøvingen av ACT-team. De første FACT-teamene i Norge ble etablert i 2013. Per januar 2022 er det etablert ca. 70 FACT- og 8 ACT-team. I tillegg er 11 team under etablering. (ACT- og FACT-team – NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid)

Hva er FACT og hva er ACT?

Og hvordan kan kommunene innrette seg for å etablere FACT og ACT team i sin kommune?

Kompetansebroen har samlet informasjon fra de nasjonale kompetansetjenestene som kan mest om dette; Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NK ROP) og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). Denne ligger under tema Psykisk helse og rus :

  • Artikkel

    FACT/ACT

    Behandlingsmodeller som gir oppsøkende, samtidige, helhetlige og koordinerte tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser

Klikk på bildet for å komme til artikkelen

Oppstart av FACT i Follo

Helsefaglig samarbeidsutvalg i Helsefellesskapet Ahus og kommunene ga i september 2020 de fem distriktspsykiatriske sentrene og kommuner / bydeler i oppdrag å opprette samhandlingsteam med utgangspunkt i ulike evidensbaserte samhandlingsmodeller for personer med psykisk lidelse og/eller avhengighet, og/eller lavt funksjonsnivå, som selv i liten grad oppsøker tjenestene.

Det var på daværende tidspunkt to kommunale FACT team i Follo, ett i Nordre Follo kommune og ett i Nesodden kommune, med samarbeidsavtale med Ahus. Follo kommunene og DPS Follo vedtok raskt at det var ønskelig å opprette to team etter FACT modellen i Follo. Et interkommunalt team for kommunene Frogn, Nesodden og Ås og Follo Distriktspsykiatriske senter (DPS) og et team for Nordre Follo kommune og Follo DPS.

Arbeidsgruppen: f v. Anne Grethe Olsen, Ahus. Hege Thomassen Stærkebye, Nordre Follo kommune og Øivind Saxebøl, Nesodden kommune. Foto: Therese Nitter

Det ble nedsatt en styringsgruppe med avdelingsleder fra DPS, virksomhetsleder / områdeleder fra psykiatri og rus i de fire kommunene, regional samhandlingskoordinator samt en arbeidsgruppe med representanter fra de to teamene. Det har vært en lang prosess med mye arbeid med blant annet ROS analyser, interessentanalyser, utarbeiding av tjenestebeskrivelse, ressursbruk og finansiering, avklaring om logistikk i klinikk og kommune, anskaffelse av utstyr som biler, lokaler og IKT- utstyr, og enighet og signering av samarbeidsavtaler.

Likeverdig, helhetlig og integrert tilbud

Mandag 22.08.22 var det kick off og opplæringsdager for oppstart av FACT i Follo. Medarbeidere fra de to teamene var samlet her.

Den første dagen ble åpnet av styringsgruppen og FACT- modellen ble presentert av NAPHA. Resten av dagen handlet om å bli kjent innad i teamene og med den lokale tjenestebeskrivelsen. På dag to var FACT Gamle Oslo til stede og snakket om sine erfaringer, suksesskriterier og utfordringer.  Videre fikk de ansatte høre prosessveileder Ulla Rosengren snakke om gode team. Dag tre var avsatt til opplæring i EPJ system for FACT teamene, DIPS. Videre gikk dagen med til opplæring i internkontroll systemer og annen praktisk opplæring.

Representanter fra styringsgruppen: f v. Heidi Eek Guttormsen, Ås kommune og Wenche Brandtzæg Nikolaisen, Follo DPS, Ahus. Foto: Therese Nitter

Det er planlagt opplæringsaktiviteter med gjennomgang av relevant lovverk, samt besøk av kontrollkommisjonen som skal fortelle om sitt mandat, tvungen psykisk helsevern uten døgn, herunder sine erfaringer og innspill/anbefalinger.

Målet med etableringen av de to FACT teamene er å sikre at personer med alvorlig psykisk lidelse, eller alvorlig psykisk lidelse og avhengighets-problematikk (ROP), med så lavt funksjonsnivå at de ikke oppsøker eller kan nyttiggjøre seg tjenestene i kommuner og spesialisthelsetjeneste, allikevel får et likeverdig, helhetlig og integrert tilbud tilpasset sitt helsebehov. FACT teamene gleder seg stort til å starte opp!

FACT Gardermoregionen er også etablert

Et helhetlig tilbud til de mest sårbare

Siden mai 2020 har DPS Øvre Romerike i samarbeid med kommunene i sitt opptaksområde – Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal – jobbet med å etablere en samhandlingsmodell for personer med ROP-lidelser. Arbeidsgruppen ble enige om at FACT – Flexible Assertive Community Treatment (fleksibel aktiv oppsøkende behandling) – er den foretrukne samarbeidsmodellen.

Det ble søkt om og innvilget samhandlingsmidler og midler fra statsforvalter til forprosjekt, herunder ansettelse av prosjektleder. Fra nyåret 2022 startet selve forprosjektarbeidet opp. Det ble satt ned en etableringsgruppe og en styringsgruppe med representanter fra DPS og kommunene (ledere, fagpersoner, verneombud, tillitsvalgte), og brukerrepresentanter fra Mental Helse.
Prosjektleder startet opp 1.mars 2022, hvor hovedoppgavene har vært å lede forprosjektet, jobbe med målgruppebeskrivelse, tjenestebeskrivelse og samarbeidsavtale, og holde tak i etableringen av et FACT-team.

Den 4.november 2022 ble samarbeidsavtalen om etablering av FACT Gardermoregionen, underskrevet. DPS Øvre Romerike og kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal skal sammen forme et team av engasjerte fagpersoner som skal følge opp innbyggere i målgruppen – de som sliter med psykiske og rusrelaterte problemer, og der ordinære tjenester i liten grad klarer å nå frem.

Fra signeringen av samarbeidsavtalen. Fra venstre: kommunedirektør Nannestad, Runar Kristiansen, avdelingsleder DPS Øvre Romerike, Tom Ellingsen, kommunedirektør Ullensaker, Erling Kristiansen (deltok digitalt), prosjektleder Niels Zandstra, kst. kommunedirektør Eidsvoll, Eli Nerbø og kommunedirektør Gjerdrum Frits Arne Eriksen. Rådmann Hurdal, Kjetil Kokkim, deltok via mobiltelefon. Foto: Trine Knobel

FACT-modellen appellerer til vår logiske forstand:

Når et menneske har problemer som det ikke kan løse selvstendig, skal dette mennesket få best mulig hjelp fortest mulig. Hvis hjelpen skal gis av flere instanser skal dette mennesket oppleve god hjelp uten å legge merke til at det faktisk er forskjellige instanser som yter den hjelpen – samkjørte og helhetlige tjenester slik at dette mennesket ikke lenger faller mellom to (eller flere) stoler, men kan starte å bygge opp livet sitt.

Prosjektleder Niels Zandstra

Målrettet og effektiv samhandling

FACT-teamets styrke ligger i at behandling og oppfølging gis der innbyggeren er (teamet oppsøker innbyggerne i stedet for at innbyggerne må oppsøke tjenestene selv). Teamet gir helhetlig hjelp på tvers av tjenestenivåene. Fagpersoner fra DPS og kommunene sitter rundt samme bord, har en felles plan og samhandler målrettet og effektivt for å gi den hjelpen som behøves.

Teamet skal ha sin base i Nannestad sentrum, sentralt i teamets opptaksområde, og skal ha hele Gardermoregionen som arbeidsplass – fra Hurdals Verk og Feiring i nord, til Kløfta og Ask i sør.
Oppstart er planlagt våren 2023, og målet er at teamet skal ha behandlingsansvar for cirka 60 innbyggere i målgruppen i slutten av 2023.