+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Therese Nitter

Nye fagråd og ny struktur for samhandling

Fagforumsordningen har blitt erstattet med nye fagråd og 11. februar var det duket for oppstartsdag for medlemmene. Det er også laget en ny struktur for samhandling.

Hvert fagråd består av to medlemmer fra hver region i Ahus sitt nedslagsfelt; Kongsvinger-regionen, Øvre Romerike, Nedre Romerike og Follo. Fra Ahus er det gjennomsnittlig 6 medlemmer i hvert fagråd.

Fagrådsrepresentantene ble ønsket velkommen av Bente Heggedal Gerner, avdelingsleder, Avdeling Samhandling og helsefremmende. Deretter fortalte regional samhandlingskoordinator, Øvre Romerike, Trine Knobel om oppdrag Samhandling.

Ny overordnet samhandlingsplan med satsningsområder ble presentert og det ble trukket frem at Ahus og kommuner har en samhandlings struktur som på alle måter ivaretar anbefalingene i de nye Helsefelleskap, forteller samhandlingskoordinator i Nordre Follo kommune, Therese Nitter.

Har du lest Fagforumsordningen avvikles fra 2020 og erstattes med fagråd?

Dette er de nye fagrådene

Fagrådet skal sikre en struktur for samarbeid på systemnivå mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.

1) Fagråd Behandlingsforløp (helhetlig pasientforløp/akuttmedisinsk kjede)

2) Fagråd Mestring (forebygging, mestring og helsefremming)

3) Fagråd Beredskap og smittevern

4) Fagråd Kompetanse, innovasjon, forskning og digital samhandling

 Fagrådene skal bidra til fokus på overordnet samhandlingsplan med satsingsområdene og levendegjøre avtaleverket. Fagrådene skal gi råd og foreslå tiltak som kan bedre våre helsetjenester innenfor eget fagområde. Fagrådene skal ha hovedfokus på pasienten helsetjeneste og helhetlige behandlingsforløp. 

Ny struktur for samhandling

Ahus og kommunene gjennomførte en evaluering av samhandlingsstrukturen sin i 2019 og besluttet å gjøre noen endringer. Dette er den nye strukturen for samhandling:

 

Regional samhandlingskoordinator for Follo-kommunene, Therese Nitter, gikk på oppstartsdagen kort gjennom historikken som har ledet frem til ny fagrådordning, mandatet og hva man ønsker å oppnå med den nye ordningen.

Ahus og kommuner sine satsningsområder for perioden 2020-2022 ble presentert. Satsningsområdene harmonerer med de fremhevede områdene i Helsefelleskapene.