+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Nye nasjonale faglige råd for forebygging av bruk av tvang i psykisk helsevern

Nye nasjonale faglige råd for bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne er gjeldende fra 1. mars 2022. Formålet er å forebygge bruk av tvang og redusere den uønskede variasjonen i bruken av tvang, samt å bidra til kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Rådene er delt inn i fire hovedområder; forebygging av tvangsinnleggelser, institusjonens ansvar og oppgaver ved bruk av tvang, tilnærminger i pasientbehandlingen og evaluering av tvangsinnleggelser. De nye nasjonale faglige rådene finner du hos Helsedirektoratet: Tvang – forebygging av tvang i psykisk helsevern for voksne – Helsedirektoratet.

Hva er nytt i de nye nasjonale faglige rådene?

Helsedirektoratet har tidligere utgitt psykisk helsevernloven med kommentarer og psykisk helsevernforskriften med kommentarer. Rundskriv og juridiske fortolkninger om tvungent psykisk helsevern er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider. Seniorrådgiver ved Avdeling spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet, Karin Irene Gravbrøt, har ledet utarbeidelsen av de nye nasjonale faglige rådene. Hun sier at de har sett at bruk av tvang i Norge viser en geografisk variasjon som de antar, blant annet, kan begrunnes i at kunnskapen er vanskelig tilgjengelig for tjenestene.

Formålet med de faglige rådene er derfor å utvikle et hjelpemiddel som kan bidra til mer enhetlig forståelse av hvordan bruk av tvang kan forebygges. Når det er nødvendig å bruke tvang for å få gitt helsehjelp, er det vesentlig at det skjer på en omsorgsfull måte.

Karin Irene Gravbrøt

Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt, Foto: Roald Lund Fleiner/napha.no

Kapittel 3 Tilnærminger i pasientbehandlingen gir råd som kan bidra til dette. Det er også råd om tiltak som kan være aktuelle for å etterkomme lovkravet i psykisk helsevern om at frivillighet skal være forsøkt før bruk av tvang.

Vi håper at rådene inneholder nyttige forslag som bidrar til at forholdene legges til rette for at gjennomføring av tvang, som er helt nødvendig for å gi pasientene god behandling og omsorg, kan gjøres så skånsomt som mulig.

Karin Irene Gravbrøt

Hvordan vil de nye nasjonale faglige rådene påvirke praksis?

I kapittel 2 Institusjonens ansvar og oppgaver ved bruk av tvang, fremheves betydningen av lederansvaret, både for å følge med på egne data om bruk av tvang og sørge for at personalet har rammer som muliggjør kompetanseheving, veiledning og etisk refleksjon.

Vi mener at rådene tydeliggjør lederansvaret, og bidrar til at oppfølging knyttet til kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring blir fulgt opp ved hjelp av lokale planer for å forebygge bruk av tvang.

Karin Irene Gravbrøt

Hvem har laget de nye rådene for forebygging av bruk av tvang?

De faglige rådene er utarbeidet i en bredt sammensatt arbeidsgruppe. To eksterne fagansvarlige har inngått i en kjernegruppe sammen med ansatte i Helsedirektoratet. Seniorrådgiver ved Avdeling spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet, Karin Irene Gravbrøt har ledet gruppa. Hun forteller at det ikke tidligere er utviklet råd om kunnskapsbasert praksis innen tvang i psykisk helsevern for voksne. Disse nye rådene om forebygging av tvang i psykisk helsevern for voksne er utviklet med begrunnelse i forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap fra fagfeltet og pasientenes kunnskap om og erfaringer med å ha vært underlagt tvungent psykisk helsevern.

Planer for implementering

Nasjonale faglige råd om forebygging av tvang i psykisk helsevern for voksne ble publisert 14. desember 2021 slik at de kunne gjøres kjent før de trådde i kraft den 1. mars 2022. Alle landets kommuner, statsforvaltere og regionale helseforetak ble informert om publiseringen gjennom brev. Helsedirektoratet håper at implementering av rådene vil inngå i virksomhetenes arbeid for å oppfylle kravene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratets veileder til forskriften beskriver hvordan ledere i helse- og omsorgstjenesten kan forstå og etterleve kravene i forskriften.

De nye nasjonale faglige rådene inkluderer også henvisninger til eksisterende opplæringsressurser. Klikk på bildene under for å komme til noen av disse:

Det er innledet et samarbeid med de regionale helseforetakene med formål om at implementering av de faglige rådene inkluderes i deres regionale arbeid med forebygging av bruk av tvang. Rådet om forebygging av tvangsinnleggelser viser hvordan forebyggende tiltak i kommunen, og samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten, kan bidra til å forhindre tvangsinnleggelser.

Helsedirektoratet har også en egen nyhetssak om dette som du finner her: Nye nasjonale faglige råd for forebygging av bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne – Helsedirektoratet

Nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsearbeid (NAPHA) har kommentert de nye nasjonale faglige rådene for bruk av tvang på sine sider.


Hva vil de nye nasjonale faglige rådene bety for praksis på Ahus?

På Akershus universitetssykehus HF (Ahus) har det vært jobbet med forebygging av bruk av tvang over lang tid. Fagsjef ved Divisjon psykisk helsevern (DPH), Dag Kristen Solberg, forklarer at de nye nasjonale rådene er nye i den forstand at det ikke har vært noen slike nasjonale råd tidligere. De nye rådene er en sammenfatning og systematisering av en allerede eksisterende praksis og tankegang, og er derfor veldig velkomne.

Samlingen av råd var et velkomment signal om at vi gjør noe riktig, og at vi er på riktig vei. Disse rådene er en annerkjennelse av jobben som allerede er gjort. det har vært en involverende prosess, der fagpersoner og bruker- og pårørenderepresentanter har kommet med innspill underveis i prosessen.

Dag Kristen Solberg

Dag Kristen Solberg

Solberg er opptatt av at målet også må være å få til riktig bruk av tvang så vel som å redusere bruken. For å nå dette målet mener Solberg blant annet at brukermedvirkning og samtaler med pasientene er viktig, i tillegg til evaluering av bruken av tvang som er gjennomført. Feil bruk kan innebære både for lite og for mye bruk av tvang.

Det finnes situasjoner hvor man kanskje kunne unngått tvang, det kan også handle om å unngå situasjoner som leder til at det må brukes tvang. I noen tilfeller kan man si at god behandling kan føre til mindre tvang.

Dag Kristen Solberg

Arbeidet må begynne før pasientene blir så syke at bruk av tvang blir vanskelig å unngå, og der hvor alternative behandlinger ikke fungerer eller når frem.