+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: NastyaSensei from Pexels

Nytt tema på Kompetansebroen: Migrasjonshelse

Kompetansebroen har nå lansert et nytt tema – Migrasjonshelse. Her vil du finne informasjon som vil gi deg kunnskap om et fagfelt som ser på forholdet mellom migrasjon og helse. Fagfeltet tar også for seg hvordan migrasjonsprosesser og migrantbakgrunn kan påvirke helsetilstand og forekomst av sykdom, og ikke minst tilgang til- og kvalitet på- helsetjenesten.

Seniorrådgiver med ansvarsområde Mangfold, likeverd og migrasjonshelse på Akershus universitetssykehus HF, Kristil Haraldstad, forteller at de ønsket at temaet skulle inneholde informasjon om likeverdige helsetjenester og hva det innebærer. Her finner du verktøy og hjelpemidler som kan brukes i møte med pasienter med ulike behov for tilpasning av tjenestene våre, via artikler, podcaster, e-læring og film i tillegg til informasjonsmateriell på ulike språk. Dette vil hjelpe oss i arbeidet med å nå målet i Helse Sør-Øst sin visjon: Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det.

I Ahus sitt opptaksområde er det et stort mangfold som blant annet medfører at hver femte pasient har innvandrerbakgrunn.  Dette viser at fokus på migrasjonshelse er svært viktig både for Ahus og for kommuner og bydeler vi samhandler med.

Innvandrerbefolkningen i Norge er en sammensatt gruppe med forskjellig bakgrunn, risikofaktorer og innvandringshistorie, noe som påvirker deres helse. Behovene endrer seg dessuten med oppholdstiden. Vi må derfor tenke individuelt og møte den enkelte der han eller hun er. Som med majoritetsbefolkningen er det store forskjeller i innvandrerbefolkningen. Alle er ulike og har ulike forutsetninger til å forstå helsesystemet i Norge, til å forstå informasjon og til å forstå sykdom. For å skape pasientens helsetjeneste og gi likeverdige helsetjenester er viktige verktøy hos den enkelte helsearbeider; nysgjerrighet og åpenhet.

Rådgiver ved Mangfold, likeverd og migrasjonshelse, og tolkekoordinator Ashley Ellen Lunde, sier at bruk av tolk er helsepersonell sitt verktøy for å oppfylle plikten de har til å gi informasjon på en måte pasienten forstår. Vi vet at både helsepersonell og pasienten selv ofte undervurderer behov for tolk. Vi vet samtidig at språket kan svekkes i en situasjon hvor du er syk, engstelig og redd – og i noen akutte situasjoner. Selv om man snakker godt norsk til daglig, er det naturlig at man går tilbake til «hjertespråket».

Arbeidet med migrasjonshelse og likeverdige helsetjenester ledes i dag fra avdeling Samhandling og helsefremming i enhet for Medisin og Helsefag ved Akershus universitetssykehus HF, hvor seniorrådgiver Kristil Haraldstad og rådgiver Ashley Ellen Lunde er ansatt. Kontakt dem gjerne ved behov for informasjon eller undervisning på dette område:

Kristil Haraldstad, Seniorrådgiver  – Mangfold, likeverd og migrasjonshelse. Mobil: +47 9017 3029 E-Post: [email protected]

Ashley Ellen Lunde, Rådgiver – Likeverd, mangfold og migrasjonshelse. Mobil: +47 40 39 17 64  E-Post: [email protected]

Det jobbes aktivt med dette temaet på alle sykehusene

Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus (NONEMI) skal arbeide for at sykehus i Norge gir pasienter med innvandrerbakgrunn et likeverdig helsetilbud. Nettverket skal gjennom erfaringsutveksling, samarbeid og kunnskapsformidling gjøre norske sykehus bedre i stand til å yte alle trygge og effektive helsetjenester. Nettverket er åpent for alle helseforetak i Norge.

Sykehusene i Innlandet, Østfold og Vestfold er, sammen med Ahus, også med i Norsk nettverk for migrantvennlige sykehus (NONEMI).

Som eksempel på hvordan det arbeides med dette temaet på andre sykehus fremgår det at det ved sykehuset Innlandet  jobbes med å belyse temaet innvandrerhelse, kulturelle forskjeller, og migrasjonshelse også sett i lys av Pandemien. For å øke kunnskapen hos de ansatte utvikles et Web-basert grunnkurs i migrasjonshelse og likeverdige tjenester som skal lanseres til høsten.

I Sykehuset Østfold sitt opptaksområde har arbeidet med migrasjonshelse og likeverdige helsetjenester for innvandrerbefolkningen vært et fast tema i rådet for pasient- og pårørende opplæring (PPO) som ledes av seksjon pasient- og pårørende opplæring. Det gjøres også et viktig arbeid opp mot tolketjenestene i regi av andre medarbeidere i Sykehuset Østfold. PPO har i år hatt temadag Migrasjonshelse. Det skal også lages en handlingsplan for likeverdige helsetjenester for innvandrerbefolkningen i Sykehuset Østfold sitt opptaksområde.

For å komme til det nye temaet kan du trykke her.