+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Anne Hexeberg (rådgiver, FOU-avdelingen, Divisjon psykisk helsevern) og Bente Weimand (forsker, FOU-avdelingen, Divisjon psykisk helsevern). Foto: Ketil Størseth

Nytt verktøy for familiefokusert praksis lanseres

Forskning og nye lovkrav satte føringer for å sette helsepersonell og andre i stand til å inkludere voksne og barn som pårørende når en i familien sliter med rus eller psykiske problemer. Nå er et helt nytt e-læringskurs utviklet for å fange opp og følge opp sårbare barn og familier.

Ideen til e-læringskurset var et resultat av Bente Weimands flerårige forskning og fagutviklingsarbeid innen familie- og pårørendearbeid i feltet psykisk helse og rus, hvor hun blant annet deltok med å utvikle Helsedirektoratets nye Pårørendeveileder. Anne Hexeberg har vært prosjektleder og Bente Weimand har vært faglig ansvarlig for kursutviklingen.

-Etter å ha blitt kjent med Dr Adrian Falkovs Familiemodell, og sett den i praktisk bruk med familier innen psykiske helsetjenester, ble det tydelig at denne kunne svare ut behovet. Her går man gjennom alle områder som kan ha betydning for familien, og klargjør sammen med familien hvordan de ulike områdene virker inn på hverandre. Nettopp dette kan bidra til å få på plass en plan for videre oppfølging, som inkluderer alle familiemedlemmenes ulike behov, forteller Bente.

– Familiemodellen kan brukes som samtaleverktøy med en enkelt pasient og den kan brukes i samtale med en hel familie. Målet er å se på hvilke behov familien kan ha for videre oppfølging, sier Anne. -Modellen er visuell og bidrar til at både familiemedlemmene og hjelperen forstår sammenhenger som er viktig for helse og utvikling.

Klikk her for å komme til e-læringskurset Familiefokusert Praksis

Ledelsesforankring viktig

Nyere forskning viser at implementering av nye rutiner og praksiser er svært vanskelig uten ledelsesforankring.  Anne og Bente er derfor svært glad for at bruk av denne modellen får støtte av divisjonsdirektøren og hans ledergruppe. I Divisjon psykisk helsevern blir kurset nå obligatorisk for alle barneansvarlige, forteller divisjonsdirektør Øystein Kjos, og fortsetter:

-Forskning har vist at å inkludere pårørende er til gode for pasienten, de pårørende og helsetjenestene. Dette er noe av bakgrunnen for nye lovkrav og nasjonale retningslinjer for helsetjenesten om å inkludere voksne og barn som pårørende. Dette kurset tror vi vil bidra til bedre helsetjenester for pasienter, brukere og pårørende og særlig for de aller mest sårbare; barna som er involvert. Endringen vi ønsker å se er et økt fokus på barn som pårørende i behandlingen av våre pasienter. Det er et mål at helsepersonell i kommune og sykehus kan bygge en felles kompetanseplattform på dette området, og det er jo også konseptet med Kompetansebroen.

Tove Bergh, seniorrådgiver, avdeling for samhandling og helsefremmende, Øystein Kjos, direktør Divisjon psykisk helse, Ketil Størseth, rådgiver avdeling kompetanse og utdanning (alle Ahus). Foto: Kjersti Sirevåg

Tove Bergh er overordnet koordinator for barn som pårørende ved Ahus, og har vært konsulent i utviklingen av kurset.

-Mål med opplæring i bruk av familiemodellen er å gi barneansvarlige og ledelse et praktisk verktøy for gjennomføring av familiefokusert praksis. Ledelse og barneansvarlige står sterkere rustet i arbeidet med å implementere kravene i pårørendeveilederen og andre lovkrav, bl.a søsken som pårørende. Samhandling mellom tjenestenivåene vil antagelig bli enklere om en har en felles, bakenforliggende forståelse med familiefokusert tilnærming i både kommune- og spesialisthelsetjenestene, sier Tove.

Implementering og deling

Etter at kursets innhold var ferdig, har avdeling kompetanse og utdanning ved Ahus vært viktige samarbeidspartnere for å få på plass de tekniske løsningene. På Kompetansebroen ligger nå kurset fritt tilgjengelig for alle interesserte. Kurset er lenket fra Læringsportalen i Helse Sør-Øst og ved forespørsel vil det også bli tilgjengelig for andre regioner som kan integrere det i sine opplæringssystemer. Kurset finnes på både norsk og engelsk, og den engelske versjonen er tilgjengelig internasjonalt.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Tove og Ketil vil lede det videre arbeidet med bruk av modellen ved Ahus og blant annet vil det bli arrangert en fagdag knyttet til familiefokusert praksis med bruk av praktisk verktøy onsdag 10. oktober. Seminaret er obligatorisk for barneansvarlig, og alle ansatte ved Ahus og kommuner og bydeler inviteres. Her kan du melde deg på fagdagen.

Det er også verdt å nevne at OsloMet tilbyr en fordypning av temaet i form av masterkurset «Familien i psykisk helsearbeid», som bygger på samme modell. Dette har også Anne og Bente ledet arbeidet med å utvikle, i samarbeid Dr. Adrian Falkov, førstelektorene Dag Willy Tallaksen og Magne Haukland (OsloMet), en referansegruppe bestående av klinikere fra Ahus og kommunehelsetjenesten og organisasjonene LPP og Voksne for Barn. Her kan du lese mer om masterkurset OsloMet tilbyr til høsten; Familien i Psykisk helsearbeid (10 STP)

Kurset kan også være relevant for medarbeidere utenfor helsetjenestene, som for eksempel ansatte i skole og barnehage.