+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Pasient og pårørende

Pårørende er en viktig ressurs – hvordan nå ut til de?

Pårørende er en viktig ressurs, men mange opplever at denne rollen er krevende. Ikke minst kan det være vanskelig å vite hvor en kan finne informasjon som er relevant for seg i sin situasjon.

For å nå ut til alle pårørende, fra ung til gammel, er det utarbeidet to filmer for å markedsføre Gjøvik kommunes informasjonssider for pårørende.

Revidering og videreutvikling av informasjonssider for pårørende
Informasjonssider for pårørende i Gjøvik kommune er tidligere utarbeidet og nylig videreutviklet gjennom prosjekter ved USHT Innlandet (Oppland). Her kan man finne praktisk informasjon relatert til å være pårørende i Gjøvik kommune, samt tjenestetilbud og lokale lavterskeltilbud som kan bidra til avlastning, læring og mestring for pårørende. Her ligger også lenker til nasjonale ressurser.

Hvordan nå ut til pårørende om informasjonssidene?
I vår ble det utarbeidet to filmer for å markedsføre informasjonssidene, en for pårørende generelt og en for barn og ungdom. Disse vises på Gjøvik kino foran hver filmforestilling i juli måned og fra skolestart utover høsten. Videre publiseres filmene gjennom sosiale medier.

Legekontorer i kommunen vil få tilsendt filmene for mulighet til å vise på sine informasjonsskjermer. Filmene er ellers å finne på Gjøvik kommunes informasjonssider for pårørende.

Særlig fokus på barn og ungdom som er pårørende
I henhold til Helsepersonell-loven har helsepersonell et eget ansvar i å bidra til at mindreårige barn (barn og ungdom under 18 år) følges opp. Pårørendeveilederen viser imidlertid til forskning om at mange barn og unge ikke blir sett og ivaretatt. I tillegg til kommunens tverrsektorielle fokus på dette, så prosjektet det som særlig viktig å nå ut til barn og ungdom med informasjon om hvor de kan finne hjelp. Det ble derfor utarbeidet en egen informasjonsside for barn og ungdom som er pårørende. Her kan større barn og ungdom, foresatte og andre omsorgspersoner finne kontaktinformasjon til noen å snakke med, og ulike ressurser lokalt og nasjonalt for barn og ungdom som er pårørende.

Animasjonsfilmen som markedsfører denne informasjonssiden er laget slik at barn og ungdom som er pårørende kan kjenne seg igjen. Hensikten er å bevisstgjøre det å være i en slik rolle og å synliggjøre at man kan få hjelp. Manusutkast ble utarbeidet i et tverrsektorielt samarbeid med ulike fagpersoner fra Helse og omsorg og fra Oppvekstsektor. Endelig manus ble ferdigstilt etter grundig gjennomgang og innspill ut fra barneperspektiv og ungdomsperspektiv, ved et utvalg ungdommer i Gjøvik kommunes ungdomsråd.

Mer informasjon om prosjektet

Les mer på Gjøvik kommunes nettside “Er du pårørende?”

Les prosjektrapporten her: Sluttrapport Systematisk samarbeid med pårørende – USHT Oppland og Gjøvik kommune

Har du spørsmål til prosjektet? Kontakt Lene Fossbråten, Prosjektleder USHT Innlandet (Oppland) og fagleder Kompetansebroen Innlandet.

Film 1: Er du pårørende?

Film 2: Til deg som er barn eller ungdom

 

Ønsker du å lære mer om pårørendearbeid?

E-læring: “Familiestøtte – hvordan involvere pårørende”
I løpet av livet vil de fleste av oss være nær noen som blir alvorlig syk. Hvis sykdommen varer over tid kan det innebære omfattende utfordringer, både følelsesmessig og praktisk. Som helsepersonell kan du innta en oppsøkende rolle overfor pårørende og invitere til samarbeid.

Målgruppe for kurset er ansatte i helse- og omsorgstjenester, særlig innen rus- og psykisk helsearbeid, men mye er overførbart til andre sektorer. E-læringskurset er utviklet av KoRus-Øst og Sykehuset Innlandet.