Skjermdump fra e-læringskurs. Foto: Anette Strømsbo Gjørv, Sørlandet sykehus

Pasientforløp for KOLS

Det nye pasientforløpet for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) i Vestfold skal dreie behandling og oppfølging mot en mer koordinert tjeneste, hvor samhandling, ny teknologi og kompetanse står sentralt. Målet er å redusere antall eksaserbasjoner for pasientene, bremse videreutvikling av sykdommen, øke livskvaliteten og redusere antall sykehusinnleggelser. 

Det første tiltaket som skal implementeres i det nye pasientforløpet er innføring av en KOLS-mappe til pasientene. Innholdet i mappen vil være en kombinasjon av standard innhold, samt individuelle temaer avhengig av pasientens behov. Målet med KOLS-mappen er å gi pasientene et verktøy og støtte til egenmestring, samt at informasjonen i mappen skal være nyttig på tvers av tjenestenivåer.

Prosjektleder for pasientforløp for KOLS, Kathrine Berntsen. Foto: Privat

En individuell egenbehandlingsplan vil være et viktig verktøy i KOLS-mappen. Denne skal fylles ut av enten fastlege eller lungelege. Hensikten er å veilede pasienten, og eventuelt bistående helsepersonell, i stabil fase av sykdommen, og komme raskt i gang med medisiner og øvrige tiltak for å forhindre forverring, og kanskje sykehusinnleggelse, forteller Kathrine Berntsen, prosjektleder for pasientforløp for KOLS.

Kompetansedeling

Et annet viktig fokusområde i pasientforløpet er kompetanseheving og kompetansedeling. En av oppgavene for helsetjenesten er å bidra med kompetanseoverføring, både til pasienten, deres pårørende og på tvers av nivåene i helsetjenesten. En av oppgavene i pasientforløpet blir derfor å strukturere innhold og form på internundervisning, fagdager, hospitering, etc.

Pasientforløpet i Vestfold ønsker også å ansvarliggjøre pasienten og sette fokus på pasientens egne ressurser og styrking av disse, ved både livsstilsendringer og oppfølging av egen sykdom, slik at tjenestemottaker (pasient og pårørende) blir en aktiv deltager og «ko-produsent» av helsetjenester. Ved KOLS er det behov for en vedvarende behandlingsinnsats på tvers av forskjellige tjenestenivåer i helsevesenet. Det stilles derfor særlige krav til samordning og koordinering mellom aktører og nivåer, for å sikre et godt pasientforløp.

Lungerehabiliteringskurs

Lungerehabilitering bør tilbys alle pasienter uavhengig av KOLS grad, i henhold til europeiske anbefalinger. Det er derfor åpnet for at alle pasienter med KOLS kan henvises til lungerehabiliteringstilbud på SiV, så fremt de er fysisk og kognitivt i stand til gjennomføring av kurs og en livsstilsendring.

Klikk her for informasjon om lungerehabiliteringskurs

Pårørendekurs

Sykehuset i Vestfold starter nå opp med pårørendekurs for pårørende til pasienter med KOLS. Kurset er rettet mot personer som er pårørende til pasienter med langtkommen KOLS.
Målet med kurset er at pårørende til en pasient med KOLS skal bli tryggere i sin rolle. Kurset er bygget opp med forelesninger, men det vil også bli gitt god anledning til å stille spørsmål.

 

Kort om KOLS:

  • Samlebetegnelse for kronisk bronkitt og emfysem.
  • Sykdommen fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene og nedsatt elastisitet i lungevevet.
  • Sykdommen kan forebygges og tidlig igangsatt behandling kan bremse utvikling.
  • KOLS er et folkehelseproblem, og forekomsten er økende både i Norge og i resten av verden.

Trykk her for å lese mer om behandling av KOLS ved Sykehuset i Vestfold 

 

Table of Content: