+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Stående f.v: Torbjørn Aunan, Bror Håvardsrud, Geir Dunseth, Hans Kvalsvik og Geir Fredbord. Sittende f.v. Anne Mari N. Øyen og Lisette Lind Jørgensen. Foto: Pia W. Flesche

PKO – et viktig bindeledd mellom sykehus og kommune

Praksiskonsulentordningen (PKO) skal gjennom sin funksjon bidra til å sikre helhet og kvalitet i hele pasientforløpet, et forløp som dekker både første- og andrelinjetjenesten.

PKO er et nettverk av allmennpraktiserende leger og andre helsepersonellgrupper, som skal bidra til å bedre samarbeidet mellom sykehusets avdelinger, allmennpraktiserende leger og den øvrige kommunale pleie- og omsorgstjenesten til beste for enkeltpasienten.

Helt siden PKO ble etablert i Vestfold i 2006 har teamet vært en viktig ressurs i samhandlingsavdelingen. I dag består PKO av 6 fastleger og 1 sykepleier. Sykehuset i Vestfold (SiV) er ett av få sykehus som har prioritert sykepleierens perspektiv i samhandlingen ved å ha en sykepleier som del av PKO-teamet. Alle er ansatt i små stillinger på 10 til 40 %.

Anne Mari N. Øyen som er PKO-sykepleier trives godt i stillingen sin og ser nytten av å ha med sykepleierperspektivet inn i PKO-arbeidet.

Jeg jobber for tiden tett på prosjektet KOLS-pasientforløp og er et ekstra bindeledd i samhandlingen mellom sykehuset og kommunene i Vestfold, forteller Øyen.

Samhandlingsmøter

PKO arrangerer årlig to samhandlingsmøter ved Sykehuset i Vestfold som er åpent for alle med samhandlingsinteresse. Det skal være en møteplass mellom sykehusleger og primærleger. Vi ønsker naturligvis at alle leger og med interesse for samarbeid over faggrenser møter opp, uansett hvilket fagfelt man arbeider i.

Praksisnytt

PKO utgjør også, sammen med sykehusets informasjonsavdeling, redaksjonen til Praksisnytt. Praksisnytt er Sykehuset i Vestfolds elektroniske informasjonskanal til fastleger og andre helsearbeidere i kommunene i Vestfold. Praksisnytt sendes til mottakerne 8- 10 ganger per år, samt ekstranummer med nødvendig viktig informasjon ved behov. Samtlige artikler legges ut på SiVs nettsider, under menypunktet Praksisnytt. Fagartikler i praksisnytt skal ha fokus på samhandlingen mellom første- og andrelinjetjenesten i Vestfold.

Alle i PKO-teamet er opptatt av praksisfeltet, og enes om at samarbeid omkring pasienten skapes best gjennom direkte og personlig kontakt mellom utøvere fra de ulike profesjonene og spesialitetene. De jobber for å få frem bruker, pasient og befolkningsperspektivet og er opptatt av at rett pasient skal være på rett faglig nivå til rett tid. PKO i Vestfold er også del av et nasjonalt PKO-nettverk, og deltar årlig på en felles nasjonal PKO nettverkssamling, som er en utvekslingsarena for PKO over hele landet.

Teamet

Teamet består av legene Geir Dunseth (leder), Geir Fredborg, Bror Håvardsrud, Torbjørn Aunan, Lisette Lind Jørgensen og Hans Kvalsvik, og sykepleier Anne Mari N. Øyen. Ta gjerne kontakt via epost [email protected], eller kontakt den enkelte. Se kontaktinfo her.