+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Anette Skurdal Botnen (t.v.) fra palliativt team (Ahus) og Hege Berntzen ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus (USHT) gjennomgår digitalt læringsløp i lindrende behandling.

Ressurssykepleiernettverket er reetablert som kompetansenettverk

Med et ønske om at ressurssykepleiernettverket skal forankres på en bedre måte blir det nå reetablert som kompetansenettverk. Målet er å øke kompetansen som gjør ressurssykepleiere trygge og som igjen gjør pasientene trygge.

Det finnes nettverk for ressurssykepleiere i lindrende behandling og kreftomsorg i alle landets fylker, kommuner og helseforetak. Akershus universitetssykehus (Ahus) sitt nettverk består av seks lokale nettverk: Øvre Romerike, Nedre Romerike, Follo, Kongsvinger, bydelene (Alna, Grorud og Stovner), og Ahus (Ski sykehus og Kongsvinger sykehus).

I Ahus sitt opptaksområde skal dette nå hete Kompetansenettverk for ressurssykepleiere og det regulerer samarbeid om palliative kreftpasienter og andre alvorlig syke.

Formålet med kompetansenettverket er å:

  • Formalisere og forankre samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten med et organisert fagnettverk omkring pasienter med behov for lindrende behandling.
  • Bygge opp og spre kompetanse og arbeide for hensiktsmessig samhandling innen lindrende behandling.
  • Øke ressurssykepleiernes rolleforståelse slik at de kan fungere som ressurser for pasienter, pårørende og kolleger.
  • Bidra til at pasienter med behov for palliativ behandling og omsorg, og deres pårørende, opplever helsevesenet som en kompetent og sammenhengende behandlingskjede.
  • Bidra til å bedre ressursutnyttelsen og øke forutsigbareheten for alle involverte.

Spesialutdannet sykepleier ved palliativt team på Ahus, Anette Skurdal Botnen, forteller at ønsket er forankring både ovenfra og nedenfra og at det skal være et samlende nettverk.

Man ønsker at dette skal forankres på en bedre måte, både ovenfra og nedenfra. Det er viktig at alle ressurssykpleierene har en forståelse av hvorfor det er viktig å være ressurssykepleier og det skal være et samlende nettverk som skal jobbe for pasientens og pårørendes beste.

Det er viktig at pasienter skal føle seg trygge og ivaretatt. Vi tror pasineter vil merke forskjell dersom et sånt nettverk eksisterer. Ressurssykepleiere vil bli trygge i sin arbeishverdag og i den rollen de har, forteller Botnen.

Anbefales å gjennomføre Digitalt læringsløp – lindrende behandling

Kompetansebroen og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (USHT Akershus) lanserte i 2019 et digitalt læringsløp med grunnleggende kompetanse i lindrende behandling. Stoffet som representerer grunnmuren i det digitale læringsløpet startet for fire år siden som en tiltakspakke for lindrende behandling.

Deretter ble det i 2016 revidert til en kompetansepakke, og i 2019 har stoffet igjen blitt fornyet og bearbeidet pedagogisk til dagens digitale læringsløp. Læringsløpet er bygget opp av seks forskjellige temaer innenfor lindrende behandling med en rekke moduler knyttet opp mot hvert tema.

Ressurssykepleiere anbefales å gjennomføre dette læringsløpet, forteller Hege Berntzen fra USHT Viken (Akershus).

Klikk her for å se Digitalt læringsløp – lindrende behandling

Nye fagdager og introkurs

Skurdal Botnen har troen på at det skal bli bedre ved å holde kontakten med faste møter, fagdager og arrangementer.

Nettverket er ment for at man skal kunne lære av hverandre og når man deler med hverandre blir det morsommere å jobbe. Da blir man flinkere og det kommer pasientene til gode. Det er mye lettere å ta kontakt med hverandre når man har noen kjente ansikter som jobber med det samme, forteller hun.

26. mars arrangeres introkurs for alle ressurssykepleiere og det er ønskelig at lederne blir med på første halvdel av dagen.

30. mars og 14. april arrangeres det grunnkurs over to dager. Dag 1 omhandler symptomlindring og kartlegging, mens dag 2 handler om livets slutt, hjemmedød, ivaretakelse og medisinering.

Dette er nivå B-kurs og i følge handlingsprogammet i palliasjon bør ressurssykepleiere ha minimum nivå B-kunnskap.

Påmeldingsfristen er 6. mars.

Lurer du på noe? kontakt Anette Skurdal Botnen på abot@ahus.no

Ber alle avdelinger med palliative pasienter ta kontakt

Arbeidsgruppen i nettverket er satt sammen av representanter fra hvert område og møtes flere ganger i året. De er ansvarlige for driften, fagdager, retningslinjer, strategi, årshjul og ligenende.

Hver ressurssykepleier skal ha ansvar for å spre den informasjonen de får ut til sin arbeidsplass og det er ønskelig at hver sone i hjemmesykepleien og på sykehjem skal ha en ressurssykepleier som kan delta i nettverket.

Alle avdelinger med palliative pasienter ønsker vi at tar kontakt og kan melde inn ressurssykepleier(e) i nettverket. Enten man er på sykehus, sykehjem eller andre steder skal pasienten oppleve samme kompetanse og flyt. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang og har tro på at nettverket blir veldig bra, avslutter Botnen.

For mer informasjon kontakt Anette Skurdal Botnen på abot@ahus.no.