Foto: ReKs

Samarbeid om kompetanseutvikling

I 2014 inngikk Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land kommune et Regionalt Kompetansesamarbeid (ReKs). Målet var å samarbeide om kompetanseheving på tvers av kommunegrensene.

Samarbeidet gir frukter – to ganger pr. år publiseres det et omfattende kursprogram for ansatte innen helse og omsorg etter uttrykte behov i tjenestene og i henhold til lovpålagt opplæring.

Samhandlingsreformen gav retning om at mange oppgaver skulle overføres til kommunene. Dårlige pasienter som tidligere var på sykehus kom tilbake til kommunen med kompleks behandling som skulle håndteres. Stadig kortere behandlingstid, reduksjon av sykehussenger og oppretting av kommunale akutte døgnplasser medførte et behov for kompetanseløft i den enkelte kommune.

Det hele startet opp som et prosjekt i 2012 og kommunene samarbeidet i første omgang om obligatoriske kurs i legemiddelhåndtering. En så raskt at dette var kostnadsbesparende og effektivt for kompetanseplanleggingsarbeidet.

 

ReKs jobber med kompetansemobilisering i praksis.

 

Målene var å:

  • samordne tiltak rettet mot kompetanseutvikling på helse og omsorgsområdene der hvor det er felles utfordringer
  • redusere sårbarheten og utnytte kompetansen på tvers av kommunegrensene
  • utnytte ressursene bedre blant annet ved samordning av kurs, fordeling av arbeidsoppgaver, bistand i arbeidet med kompetanseplanlegging m.m.
  • fremstå som en samlet region i samarbeid med utdanningsinstitusjoner og spesialisthelsetjenesten
  • utvikle nye måter for kompetansedeling og utvikling ved for eksempel bruk av nye elektroniske verktøy

 

Mari Aasen, koordinator ReKs

Ledelse av samarbeidet

Etter 2 år i prosjekt vedtok alle kommunestyrene i 2014 at dette skulle bli en fast ordning med en 100% koordinatorstilling som leder av ReKs. Denne skulle finansieres av de 5 kommunene etter fordelingsnøkkel basert på innbyggertallet. I tillegg til koordinator bidrar hver kommune med 20 % stilling for planlegging og gjennomføring av kursarrangement. ReKs koordinator, Mari Aasen, er tilknyttet USHT og Målfrid Schiager er administrativ leder for stillingen.

 

Nærmere 100 kurs per år

Kursprogrammet har siden 2014 hatt et svært variert program, basert på behov fra kommunene og nasjonale satsingsområder. Årlig arrangeres nærmere 100 kurs og en utnytter i stor grad egne ressurser som forelesere. ReKs arbeider tett sammen med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Fylkesmannen i Innlandet, spesialisthelsetjenesten m. fl. for å få til dette.

 

Mange arenaer for kompetanseheving

Videokonferanse. Foto: ReKs

Siden oppstart har nærmere 2500 helsepersonell hvert år deltatt på kurs gjennom ReKs.

Ved økende bruk av videokonferanser kan nå mange også delta på kursene på eget arbeidssted.

Kursene varierer fra et par timer til større konferanser og hvorav de fleste er gratis å delta på. Kursarrangementene fordeles vekselsvis mellom kommunene. Dette gir helsepersonell mange gode arenaer for kompetanseheving og kommunehelsetjenesten rustes opp til å gi gode faglige tjenester.

 

Kompetanseplanlegging for fremtiden

Helse og omsorgstjenestene er stadig i endring med store krav til kvalitet og pasientsikkerhet. Dette stiller krav til faglige omstillinger, endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger.

Det er viktig å bidra til prosesser som sikrer målrettet kompetanseplanlegging slik at ressurser kan utnyttes best mulig gjennom å samarbeide og at det settes fokus på best mulig mobilisering av de ressursene vi allerede besitter. Gjennom arbeidet til ReKs blir kommunene mer faglig robuste og kan bistå hverandre til det beste for innbyggere som mottar helsetjenester.