+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Hege B. Eklund

Samarbeid om regional kreftkoordinator i Valdres

I 2014 gikk Valdres, 6 kommuner over et stort geografisk område, sammen med Kreftforeningen for å finansiere en stilling som regional kreftkoordinator. Hege Birketvedt Eklund ble ansatt og har siden vært en pådriver for å gi kreftpasienter og pårørende et best mulig lokalt tilbud i Valdres. Hun har sitt kontor på VLMS og er lett tilgjengelig i regionsenteret Fagernes.

 

Som regional kreftkoordinator leder hun kontaktsykepleiernettverket for kreft og alvorlig syke i Valdres. Dette innebærer et utstrakt samarbeid med alle kommuner, sykehus, NAV, fastleger, helsepersonell, frivillige, foreninger med flere. Tverrfaglig koordinering har stor betydning og hjelper til med å finne frem i de ulike tjenestetilbudene. Å være synlig og tilgjengelig er sentralt for de som har behov og støtte i en vanskelig tid. Det er et lavterskeltilbud som er åpent for alle og koordinatorjobben er essensiell for å utvikle gode tjenester til pasienter og pårørende der de bor.

Målsettingen for stillingen er bedre livskvalitet og levekår for kreftpasienter, pårørende og helsepersonell i egen kommune.

 

Samarbeid gir utviklingsmuligheter

Kreftkoordinatoren har ledet flere utviklingsprosjekt, noe som har hatt stor betydning for dette fagfeltet i Valdres. Resultatene fra disse viser at samarbeid mellom kommuner er viktig og at det må prioriteres å bruke ressurser på dette. Mange kommuner har ikke økonomisk handlingsrom og er for små til å ha egen kreftkoordinator. En regional stilling bidrar til å sikre fagutvikling for å styrke tjenestetilbudet på tvers av kommunegrensene. Eklund sier at det skjer mye med organisering av helsetjenester og behandlingsmulighetene fremover, og at det er viktig å være aktiv og følge med i utviklingen.

Eklund har ledet mange regionale prosjekter som vanskelig kunne gjennomføres uten rollen som koordinator. Utviklingsarbeid tar tid og tid er det få som har i dag. Her må en ha fokus på mulighetene som finnes og smelte sammen fag, system og pasientnært arbeid tilpasset pasientenes behov.

 

Å jobbe forebyggende gir god folkehelse og er svært samfunnsbesparende.

 

Prosjektene er ofte startet opp etter initiativ fra «grasrota». De har et svært godt sykepleienettverk for kreft og alvorlig syke regionalt, og det er i denne gjengen ideene vokser fram og testes ut i praksis gjennom store og små prosjekter. I samarbeid med helseledelsen søkes det om tilskuddsmidler som gir ressurser og handlingsrom til fagutvikling og realisering av ideene. Tillit fra ledelsen og mandat til å få bruke tid til nettverksarbeid har vært avgjørende faktorer for å lykkes.

Vi bygger ofte på andres prosjekter og ideer, utvikler det videre og ser hvordan det kan brukes og tilpasses vår region – og deler gjerne videre våre erfaringer igjen. Delingskultur og raushet innenfor det å bygge på hverandres erfaringer er så viktig og bra, sier Eklund.

 

Foto: Hege B. Eklund

En katalysator mellom ulike nivå

Kreftkoordinator er en hybridstilling som innebærer arbeid på alle nivå i helsetjenesten. En må være fleksibel og fungere som en katalysator for gode prosesser enten det er pasientnært arbeid eller samhandling. Koordinering av tjenester hele veien, fra diagnosen stilles, rehabilitering og eventuelt til de siste dager, er viktig for de berørte parter.

Det er ofte avansert behandling som foregår ute i kommunene nå og kompetansen må brukes der det er behov sier Eklund. Som regional kreftkoordinator spiller hun en stor rolle i utviklingsarbeidet for å teste, implementere og spre nye metoder og kunnskap innenfor kreft og palliasjon.

 

Jeg har drømmejobben!

 

Min erfaring er at det utføres veldig mye bra arbeid og mange opplever å få gode tjenester, men det er også for mye tilfeldigheter, stort press på tjenestene og det kan gå ut over kvalitet og sikkerhet, sier Eklund.

Gjennom stadige endringer og pålegg er fagutviklingsarbeid sentralt for å gi rett behandling på rett sted til rett tid. Regional koordinering sørger for spredning av kunnskap og kompetanse langt utover kommunegrensene.

 

Viktig med dialog

Eklund har også et stort hjerte for pårørende som lett kan bli oversett. I dialogen kan mye løses sier hun, her møtes menneskene som alle har forskjellige behov. Å gi tid, oppmerksomhet og støtte hele familien er av stor betydning. Ingen skal oppleve å måtte gå alene, en skal oppleve trygghet for at det finnes noen som kan hjelpe og er tilgjengelige når man trenger det. Samtidig ser hun at mange har ressurser både i seg selv og nettverket sitt, og trenger slett ikke hjelp fra profesjonelle hjelpere.

Hva er viktig for den enkelte og hvordan kan helsetjenesten og andre bidra inn med nødvendig støtte til kreftrammede familier?  Gjennom disse menneskemøtene og god dialog kan en sammen finne frem til beste løsning.  Lang erfaring i fagfeltet og det å ha oversikten over ressursene i lokalsamfunnet er kanskje mitt viktigste bidrag, sier kreftkoordinatoren.

 

Teknologiske muligheter

For å møte innbyggernes behov for helsetjenester i årene framover, må sykehusene og kommunehelsetjenesten samarbeide om trygge pasientforløp og sammenheng i helsetjenestetilbudet. Når en jobber på tvers av kommunegrenser er det likevel en utfordring med tilgang til pasientjournalene for å dokumentere helsehjelpen som er gitt.

Digitale lærings- og mestringstilbud for kreftpasienter gjennom bruk av videokonferanse er et nytt tilbud og under utvikling. Det pågår en prosess for å opprette samarbeide med lokale kreftkoordinatorer for å kunne tilby kurs via videokonferanse til pasientgruppen. Til nå er det gjennomført kurs hvor pasienter og pårørende har kunnet delta via videokonferanse fra Nord Gudbrandsdalen Lokalmedisinske Senter og Valdres Lokalmedisinske Senter. Eklund sier at:

 

«fremtidsretta metoder som dette kan styrke desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbud. …helt overbevist om at dette er og blir viktig»

 

Med en regional kreftkoordinator som brenner for faget er alt mulig og ingen utfordring for stor.

 

Eklund deler gjerne av sin lange og brede erfaring som kreftkoordinator.
Kontakt Hege B. Eklund på mail: [email protected] eller på mobil 926 65 149.

 

Les mer om prosjektene i Valdres her.