+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Fagråd i helsefelleskapet

Ahus og tilhørende kommuner har med bakgrunn i overordnet samhandlingsplan og handlingsplan etablert fire fagråd innenfor viktige og lovpålagte samarbeidsområder. Fagrådene skal gi råd og foreslå tiltak som kan bedre våre helsetjenester innenfor eget fagområde.

Her finner du mandatet til fagrådene.

Fagråd Mestring

Oppdrag: Bidra til økt fokus og samarbeid om forebyggende, helsefremmende tiltak og mestringsfokus.

Ansvarsområder: Hva er viktig for deg dagen, oversikt og koordinering av eksisterende møteplasser/dialogmøter, samt vurdere behov for nytt samarbeid /møteplasser.

Møtearenaer: Fagrådsmøte, fellesmøte med SU

Fagråd Behandlingsforløp

Oppdrag: Bidra til å gode behandlingsforløp for alle pasienter / innbyggere.

Ansvarsområder: Bidra til implementering av avtale om helhetlig pasientforløp, kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen, pasientsikkerhet, sikre nødvendig samarbeid om akuttmedisinsk kjede, oversikt og koordinering av møteplasser /dialogmøter.

Møtearenaer: Fagrådsmøte, fellesmøte med SU

Fagråd Beredskap og smittevern

Oppdrag: Samarbeide om planer innenfor krise- og katastrofeberedskap og smittevern.

Ansvarsområder: Samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelser, utarbeide og følge opp felles risikoog sårbarhetsanalyser, nødvendige smittevern planer og tiltak, og beredskapsplaner, oversikt
og koordinering av møteplasser /dialogmøter.

Møtearenaer: Fagrådsmøte, fellesmøte med SU

Fagråd Kompetanse, innovasjon, forskning og digital samhandling

Oppdrag: Bidra til gjensidig kompetanseoverføring og kompetanseutvikling i kommuner og sykehus, gode utdanningsforløp, læretid og samarbeid om praksis. Styrke innovasjons-, forsknings- og kunnskapsbasert utvikling av våre helsetjenester. Belyse mulighetsrommet ved digital samhandling.

Ansvarsområder: Utvikling av Kompetansebroen som samhandlingsarena for kunnskapsdeling og økt forskningsaktivitet, behandling av samhandlingsmiddelsøknader med innstilling, oppfølging /utvidelse av elektronisk meldingsutveksling, muligheter for digital samhandling.

Møtearenaer: Fagrådsmøte, fellesmøte med SU, samarbeide med aktuelle utdanningsinstitusjoner /Akershus

Dette årshjulet gir en oversikt over aktivitetene og merkedager gjennom 2021 på tvers av fagrådene for Ahus og tilhørende kommuner.

Hvordan bruke årshjulet:

  • Hvert fagråd har hver sin “ring” i årshjulet. Deres tilhørende aktiviteter og merkedager ligger i denne ringen.
  • Dra pilen over de ulike elementene i årshjulet for å se på aktivitetene. Mer detaljer om aktiviteten vil da komme frem i midten av hjulet.
  • Under flere av aktivitetene er det lagt inn dokumenter som man kan laste ned.
  • Om man ønsker kun å se på aktivitetene til ett fagråd kan man bruke knappen – Filter. Trykk her på “øyet” for de ringene du vil skjule.
  • For å åpne årshjulet i fullskjerm klikker du på “firkanten” øverst til høyre for årshjulet.