+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Gjensidig hospitering

I Østfold har vi en ordning om gjensidig hospitering mellom kommunene og Sykehuset Østfold. Formålet er å styrke kompetansen blant helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten slik at behandlingen kan gjennomføres på beste effektive omsorgsnivå. Hospitering bidrar til å bygge faglige nettverk mellom helsepersonell på ulike nivå og mellom ulike fagprofesjoner, og kan i tillegg bidra til økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kompetanse.

Gjensidig hospitering er en retningslinje (nr. 14) nedfelt i samarbeidsavtalen mellom kommunene i Østfold og Sykehuset Østfold.

Hvem gjelder gjensidig hospitering for?
Helsepersonell med 3-årig høgskoleutdanning, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, leger, psykologer, kontorfaglig personell og ledere med operativt ansvar.

Interessert? 
Les mer om gjensidig hospitering i retningslinje 14 her.

Hospitanten søker om hospitering på fastsatt skjema der begrunnelse og målsetting for hospiteringen skal framgå, samt hvor man ønsker å hospitere. Skjema sendes tjenestevei til leder i egen virksomhet, som igjen sender søknaden til Samhandlingsavdelingen i Sykehuset Østfold. Samhandlingsavdelingen har sekretariatsansvaret for ordningen (utlysning, frister, prioriteringer).