+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Nettverk i Østfold

Dette er en samleside for ulike nettverk i Østfold. Både samhandlingsnettverk og andre nettverk – på tvers av spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og utdanningsinstitusjoner. Her er nettverk som er driftet av sykehuset, kommunen og/eller USHT Viken (Østfold).

Savner du noen nettverk på denne siden? Gi beskjed til lokal redaksjon på e-post: [email protected].

Nettverk for koordinerende enheter

Alle kommunene i Helsefellesskapet Østfold har en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Enheten skal bidra til å sikre helhetlig og koordinerte tilbud til pasienter og brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og sektorer og har etter helselovgivningen overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

SØs koordinerende enhet skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være kontaktpunkt for samarbeid og spørsmål.
Nettverket møtes 4 ganger per år og i samarbeid med statsforvalteren arrangeres fagdager en gang i året.

Kontaktperson: Samhandlingssjef i SØ Odd Petter Nilsen – [email protected]

Rehabiliteringsnettverket

Nettverket består av representanter fra rehabiliteringstjenesten i alle kommuner i Helsefellesskapet Østfold, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved SØ, samt koordinerende enhet ved SØ. I tillegg deltar de private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen som har avtale med HSØ.

Nettverket møtes to ganger i året og arrangerer fagdag hvert annet år.

Kontaktperson: Rehabiliteringskoordinator i SØ Beate Cecilie Johannessen – [email protected]

Friskliv, læring og mestring

Nettverket består av representanter fra kommunenes lærings- og mestringstjeneste, frisklivssentraler og SØs lærings- og mestringssenter. I tillegg deltar representant fra statsforvalteren.

Nettverket arrangerer også fagdager.

Kontaktperson: Hilde Katralen – [email protected]

Dialogmøte

Dialogmøte mellom kommunale pasientkoordinatorer, seksjonsledere sengeposter SØ og samhandlingskontakter. Dialogmøte er en møteplass/nettverk som er beskrevet i samarbeidsavtalen mellom SØ og kommunene. Det er møter to ganger per år, og tema er praktisk samhandling ved inn- og utskrivning fra sykehuset.

Kontaktperson: Samhandlingssjef i SØ, Odd Petter Nilsen – [email protected]

Nettverk ernæring for sårbare grupper

Nettverk for kontaktpersoner i institusjon og hjemmebaserte tjenester, fokus på utfordringer knyttet til underernæring- og overvekt. Tilby to årlige samlinger. Delta/spre og følge opp satsninger i Matgledekorp som konsept for Østfold og Akershus regionen.

Kontaktperson: Irene Teigen Paulsen – [email protected] 

Nettverk for proACT-instruktører

Nettverk for kommunale proACT- instruktører.
USHT er fakultet for proACT Norge og skal bistå kommunene med å etablere instruktører som ivaretar kommunenes handlingsberedskap innen tidlige oppdagelse og respons ved somatisk sykdom.

Kontaktperson: Annette Bjerkenes – [email protected]

Nettverk for sykehjemsleger og fastleger

Bidra til årlige samlinger for sykehjemsleger og fastleger i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kontaktperson: Håkon Johansen – [email protected]

Nettverk tjenester til utviklingshemmede

Nettverket skal sikre god kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming.

Kontaktperson: Marit Berger – [email protected] 

Nettverk digitale tjenester, E-helse og velferdsteknologi

Fag- og ressurspersoner møtes ca 2 ganger i året i ulike fora for å dele kunnskapserfaringer samt informasjon om nye virkemidler og tiltak fra statlige og regionale myndigheter mv.

Kontaktperson: Eivind Bjørnstad – [email protected]

Matgledekorps Østfold og Akershus

Matgledekorpset skal sikre bedre ernæringsstatus og bidra til at mat og måltider på institusjoner blir dagens høydepunkt. Institusjonene skal få hjelp til å strekke seg litt ekstra til beste for sine spisegjester. I tillegg er det viktig å bruke mat som aktivitet, og til å ha en god dialog med spisegjestene om hva de ønsker seg. Nettverket er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Oslo og Viken, USHT Viken (Østfold og Akershus).

Kontaktperson: Wenche Hammer – [email protected] og Torunn Sikkeland – [email protected] 

Nettverk ledelse og fagutvikling

Etablere og tilby møteplasser, årlige fagsamlinger og ulike arrangementer.

Kontaktperson: Håkon Johansen – [email protected]

Nettverk demens Østfold

Nettverket består av kontaktpersoner og ansatte i demens-/ hukommelsesteam/koordinatorer i kommuner samt Sykehuset og Høgskolen i Østfold. Det gjennomføres fagdager og andre dialogformer for å sikre kompetanse- og erfaringsutveksling samt informasjon om nye virkemidler og tiltak fra statlige og regionale myndigheter mv.

Kontaktperson: Håkon Johansen – [email protected]

Nettverk for KlinObsKommune

Nettverk for kontakter (og instruktører på ulike nivå).
USHT tilbyr en trinnvis kompetansemodell om klinisk observasjonskompetanse tilpasset kommunene

Kontaktperson: Annette Bjerkenes – [email protected]

Nettverk Leve Hele Livet - reformen

Tilrettelegge dialogmøter og erfaringsutveksling for ledere og ressurspersoner i kommunene.

Kontaktperson: Wenche Charlotte Hansen – [email protected]

Nettverk palliasjon og kreftomsorg

Delta i organisering av nettverket i samarbeid med KLB og SLB. Delta i styringsgruppe og arbeidsgruppe.
Planlegge nettverkssamlingen “Østfoldkonferansen Palliasjon og Kreftomsorg” 2022.

Kontaktperson: Håkon Johansen – [email protected]

Læringsnettverk i pasient- og brukersikkerhet, pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7 – Snakk om forbedring!

Tilby og følge opp læringsnettverk i pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk – Snakk om forbedring.

Kontaktperson: Annette Bjerkenes – [email protected]  og Wenche Charlotte Hansen – [email protected]

Nettverkssamarbeid på tvers av regioner

Sammen om kvalitet på lik linje. Fortsette samarbeidet om ressursnettverk på tvers av Oslo og Viken fylke.

Kontaktperson: Marit Berger – [email protected]  og Håkon Johansen –  [email protected]

Læringsnettverk mentor

USHT og KS Jobbvinner skal i samarbeid tilby et læringsnettverk om mentorordning for å rekruttere, utvikle og beholde sykepleiere og vernepleiere i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Kontaktperson: Ina Blågestad – [email protected] , Torunn Sikkeland – [email protected]  og Wenche Charlotte Hansen – [email protected]