+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Samhandlingsmidler

Samhandlingsmidler - Ahus og kommuner

Samhandlingsmidlene er et spleiselag mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene i Kongsvingerregionen, Gardemoregionen, Nedre Romerike og Follo, som skal gå til samhandlingsrelaterte tiltak. Målsetningen for bruk av midlene er å fremme samarbeid mellom sykehuset og kommunene, slik at pasienter og brukere skal få bedre tjenester der de bor og at sykdom forebygges.

Midlene blir normalt utlyst på begynnelsen av året med søknadsfrist mars/april med tildeling i juni/juli.

Se under fanen «Informasjon» om gjeldende søknadsfrist, informasjonsmøte, kriterier for tildeling og søknadsbehandling.

Samhandlingsmidler 2021


Frist for innlevering av søknad
: Fredag 9. april 2021, senest innen klokken 24.00.

Digitalt informasjonsmøte for søkere og andre interesserte:
Mandag 15. februar 2021, kl 11-13.

Hensikten med møtet er å gjennomgå årets satsningsområder og søknadskrav, dele erfaringer fra tidligere prosjekter som har fått tildelt midler, samt svare på spørsmål og gi råd/anbefalinger til å skrive gode søknader.

For påmelding: Trykk her

 

Kriterier for tildeling

 • Tiltak det søkes om midler til må være i henhold til satsningsområdene i gjeldende Handlingsplan for samhandling mellom Ahus og kommuner. For mer inngående beskrivelse av satsningsområdene, se Overordnet samhandlingsplan for Ahus og tilhørende kommuner
 • Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) og Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) kan beslutte eventuelle tilleggskriterier
 • Det må være deltagelse fra både kommune(r) og sykehus, samt sikres brukerinvolvering
 • Det kreves forankring i samhandlingsutvalg/fagråd/LSF eller på høyt ledernivå i aktuell(e) kommune(r) og sykehuset

Søkere som har fått støtte tidligere, og som trenger nye midler for å sikre videreføring og/eller innføring av gjennomførte prosjekter, kan også søke.

Søknadsbehandling
Det benyttes eksterne fagressurser til å gjennomgå søknadene med forslag til felles arbeidsutvalg (AU) om hvordan midlene bør fordeles. Basert på dette foretar AU en selvstendig vurdering og lager innstilling til Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) med forslag til fordeling av samhandlingsmidlene. Endelig avgjørelse tas av SU. Svar på søknadene med orientering om vedtak vil foreligge senest innen 1 måned etter SU sin behandling av saken. Vedtaket vil være endelig og kan ikke påklages.

For ytterligere informasjon om krav til innhold og utfylling av søknader, rapportering mv, se retningslinje for tildeling av samhandlingsmidler.

 

Vi oppfordrer alle interesserte til å sende inn søknader på gode tiltak som kan styrke samhandlingen kommunene og sykehuset imellom, og bidra til enda bedre helsetjenester for pasienter og brukere!

Søknad om samhandlingsmidler - Ahus og kommuner

 • Med en kort og konsis beskrivelse av mål/hensikt og innhold.
 • Angi lederforankring og navn på ansvarlig virksomhet/enhet.
 • Hvem deltar fra kommune og sykehuset, inkl. deltakelse fra brukere?
 • Angi navn, virksomhet, adresse, telefon.
 • Denne e-postadressen vil motta en kopi av skjemaet.
 • Beskrivelse av prosjekt

 • Inkl. monitorering/ rapportering underveis.
 • Inkl. egenfinansiering og ev fra andre.
 • Denne søknad.
 • Angi hele prosjektperioden med planlagt start og avslutning.
 • Oppgi navn på ansvarlig leder som har godkjent søknaden.
 • Vennligst angi vedleggsnummer i filnavnet om du laster opp flere vedlegg.
 • Angi navn og nummer.
 • Angi navn og nummer.

2020

2019

Tidligere tildelinger og status

Samhandlingsmidler - Ahus og bydeler

Samarbeidsutvalget ønsker gjennom tildeling av prosjektmidler å stimulere til prosjekter som kan fremme gjennomføring av samhandlingsreformen. Prosjektenes hensikt må være i tråd med overordnede nasjonale føringer.

Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF finansierer ordningen.

Prosjekter som søker midler må inkludere deltakelse fra ett eller flere helseforetak/ sykehus og én eller flere bydeler/ etater i Oslo kommune.

Covid-19 informasjon: På grunn av situasjonen som har oppstått i forbindelse med covid-19 har Samarbeidsutvalget for HSØ og Oslo kommune kommet frem til at søknadsfristen for Samhandlingsmidler 2020 må utsettes. I første omgang utsettes fristen til 1. september. Dersom det skulle vise seg at denne fristen også skulle bli vanskelig å forholde seg til, vil ny informasjon bli sendt ut.

På bakgrunn av erfaringene fra tidligere år, vil det også i 2020 bli mulighet for til å søke om midler til Samhandlingsprosjekter.
Jamfør ny nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 vil følgende prioriterte pasientgrupper være satsingsområde for Samhandlingsmidler 2020:

 • Barn og unge med langvarig behov for helsehjelp
 • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
 • Skrøpelige eldre
 • Personer med flere kroniske lidelser

For alle gruppene innebærer det å inkludere fokus på helhetlige og koordinerte tjenester tilpasset den enkeltes behov, og samarbeidsformer med vekt på bedre bruk av teknologi.
Det vil bli lagt stor vekt på at prosjektene som søker har høy fokus på brukerinvolvering. Hvordan prosjektet skal evalueres må tydeliggjøres med hensyn til:

 • Resultat
 • Prosjektstyring
 • Nytteverdi
 • Effekt/overføringsverdi(nytt av året)

Prosjekter som søker midler må i år, som tidligere, inkludere deltakelse fra ett eller flere helseforetak/ sykehus og én eller flere bydeler/ etater i Oslo kommune.
Søknaden må forankres på høyt ledernivå i kommunen/sykehus.
Søkere som har fått støtte tidligere, kan søke om tilleggsmidler for å sikre implementering av gjennomførte prosjekter.

Følgende generelle kriterier gjelder for tildeling av midler 2020:
 • Beskrivelse av metodikk
 • Det må redegjøres for potensiell nytteverdi for brukere/ pasienter/samfunn
 • Det må redegjøres for plan for implementering i drift
 • Det må ha overføringsverdi til andre bydeler/sykehus/helseforetak, dette må framkomme i søknaden.
 • Det må redegjøres for hvordan effekten/resultater av prosjektet skal evalueres
 • Det må redegjøres for brukerinvolvering i prosjektet og tiltakets nytteverdi for brukere /pasienter
 • Det forventes noe egenfinansiering fra henholdsvis primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som må beskrives. Det må også redegjøres for eventuell annen finansiering både som er innvilget og som det er søkt om.
 • Bør kunne legge fram resultater i egnede, eksisterende fora.
 • Det forventes at det utarbeides et opplegg med tanke på hvordan resultater fra prosjektet skal videreformidles.

Søknadsfrist: 15.4.2020 – NB! Søknadsfristen er endret til 1. september 2020

Søknaden skal skrives i et søknadskjemaet som følger med i invitasjonen og er i trå med kriteriene overfor. Alle punktene i søknadskjemaet må fylles ut. Det anbefales å sende inn utfyllende prosjektbeskrivelse som vedlegg.
Forskningsprosjekter/ egenutdanning vil ikke bli prioritert.
Krav til de som får tildelt samhandlingsmidler:
Det skal sendes inn en årsrapport og en sluttrapport.

Årsrapporten:
Denne rapporten skal følgene punkter blant annet besvares:

 • Hva er gjennomført av aktiviteter i rapporteringsåret
 • Oppdatert framdriftsplan
 • Endringer når det gjelder samarbeidspartnere el.

Årsrapportering skal innleveres innen 31.1.i påfølgende år og være på 1-2 sider.

Sluttrapporten:
Når prosjekt avsluttes skal det sende inn en sluttrapport med en evaluering som tar for seg bl.a. utfordringer, brukerinvolvering og nytteverdi /overføringsverdi(for pasienter/brukere, for helsepersonell, for tjenesten, for samfunnet). Samt beskrivelse av metodikk.

 • Rapporten skal også inneholde en oversikt over hvordan de tildelte midlene er brukt.

Sluttrapporten skal innleveres innen 2 mnd. etter at prosjektet er avsluttet.

Rapportene skal sendes til Sekretariatet for Samarbeidsutvalget v/

[email protected]