+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Samhandlingsmidler

Helse Sør-Øst /Ahus og kommunene i opptaksområdet bidrar årlig med ca 1,8 millioner kroner til samhandlingsrelaterte tiltak. Målsetningen for bruk av midlene er å fremme samarbeid mellom sykehus og kommuner slik at pasienter og brukere skal få bedre tjenester der de bor og sykdom skal forebygges. Dette gjelder kommuneneregionene på Romerike, Follo og Kongsvinger, samt for Ahus.

Midlene blir som regel utlyst tidlig på høsten med søknadsfrist tidlig i desember. Tildeling vil skje i mars.

Søknad om samhandlingsmidler - Ahus og kommuner

 • Med en kort og konsis beskrivelse av mål/hensikt og innhold.
 • Angi lederforankring og navn på ansvarlig virksomhet/enhet.
 • Hvem deltar fra kommune og sykehuset, inkl. deltakelse fra brukere?
 • Angi navn, virksomhet, adresse, telefon.
 • Denne e-postadressen vil motta en kopi av skjemaet.
 • Beskrivelse av prosjekt

 • Inkl. monitorering/ rapportering underveis.
 • Inkl. egenfinansiering og ev fra andre.
 • Denne søknad.
 • Angi hele prosjektperioden med planlagt start og avslutning.
 • Oppgi navn på ansvarlig leder som har godkjent søknaden.
 • Vennligst angi vedleggsnummer i filnavnet om du laster opp flere vedlegg.
 • Angi navn og nummer.
 • Angi navn og nummer.

Kriterier og informasjon om søknadsprosess

Det generelle utgangspunktet for tildelingen av samhandlingsmidlene er å stimulere til prosjekter/arbeid som understøtter intensjonene i samhandlingsreformen og bidrar til å fremme samarbeid mellom sykehus og kommuner slik at pasienter og brukere skal få bedre tjenester der de bor og slik at sykdom forebygges. Prioriteringen av søknadene vil følge fokusområdene i handlingsplanen.

Det er handlingsplanen til Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) som ligger til grunn for valg av satsingsområder. Handlingsplanen revideres høsten 2019 og vil ikke vedtas før etter søknadsfristen. Allikevel er satsingsområder valgt og vil være førende for tildelingen. Søkere som har fått støtte tidligere, og som trenger nye midler for å sikre videreføring og/eller innføring av gjennomførte prosjekter, kan også søke.

Satsingsområder 2020-2023 (ikke ferdig formulert):

 • Samarbeid om «de pasientene som trenger det mest»
 • Kompetanse
 • Psykisk helse og avhengighet
 • Digital samhandling

Følgende kriterier gjelder for tildeling av midler 2020:

 • Utfylt søknad i henhold til retningslinje for tildeling av samhandlingsmidler
 • Er i henhold til satsningsområdene for 2020
 • Tilfredsstillende eierskap og ledelse av prosjektet, forankring i ledelse og dokumentasjon på deltakelse fra kommuner, brukere og helseforetak

Søknadsfrist for samhandlingsmidler 2020 er 6. desember (kl. 23:59)!

Søknadene leveres elektronisk via Kompetansebroen. Klikk her for å åpne søknadsskjemaet.

Retningslinje for tildeling av samhandlingsmidler Ahus og tilhørende kommuner

Merk: Søknader som kommer for sent eller ikke har tilfredsstillende eierskap og/eller dokumentert deltakelse fra samarbeidspart(er), vil bli avvist.

For mer informasjon/ev spørsmål, kontakt representanter i arbeidsutvalget for SU:

Nedre Romerike:  Jon.fabritius@ralingen.kommune.no
Øvre Romerike: Trine.Knobel@ullensaker.kommune.no
Follo: Therese.nitter@oppegard.kommune.no
Ahus: bjorn.hjalmar.nielsen@ahus.no

Årlig informasjonsmøte

Det arrangeres årlig et informasjonsmøte der satsningsområder vil bli presentert. Det vil også bli en gjennomgang av kriterier, krav til mottakere og praktiske råd i forbindelse med søknadsprosessen. Tid og sted for dette møtet vil bli annonsert på Kompetansebroen. For midler 2020 ble møtet avholdt 24.oktober 2019.

Vi oppfordrer alle interesserte til å sende inn søknader på gode tiltak og prosjekter som kan styrke samhandlingen oss i mellom og bidra til enda bedre helsetjenester for pasientene våre!

2019

Tidligere tildelinger og status