+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Samhandlingsmidler

Samhandlingsmidler - Ahus og kommuner

Helse Sør-Øst /Ahus og kommunene i opptaksområdet bidrar årlig med ca 1,8 millioner kroner til samhandlingsrelaterte tiltak. Målsetningen for bruk av midlene er å fremme samarbeid mellom sykehus og kommuner slik at pasienter og brukere skal få bedre tjenester der de bor og sykdom skal forebygges. Dette gjelder kommuneregionene på Romerike, Follo og Kongsvinger, samt for Ahus.

Midlene blir som regel utlyst tidlig på høsten med søknadsfrist tidlig i desember. Tildeling vil skje i mars.

Kriterier og informasjon om søknadsprosess

Det generelle utgangspunktet for tildelingen av samhandlingsmidlene er å stimulere til prosjekter/arbeid som understøtter intensjonene i samhandlingsreformen og bidrar til å fremme samarbeid mellom sykehus og kommuner slik at pasienter og brukere skal få bedre tjenester der de bor og slik at sykdom forebygges. Prioriteringen av søknadene vil følge fokusområdene i handlingsplanen.

Det er handlingsplanen til Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) som ligger til grunn for valg av satsingsområder. Handlingsplanen revideres høsten 2019 og vil ikke vedtas før etter søknadsfristen. Allikevel er satsingsområder valgt og vil være førende for tildelingen. Søkere som har fått støtte tidligere, og som trenger nye midler for å sikre videreføring og/eller innføring av gjennomførte prosjekter, kan også søke.

Satsingsområder 2020-2023 (ikke ferdig formulert):

 • Samarbeid om «de pasientene som trenger det mest»
 • Kompetanse
 • Psykisk helse og avhengighet
 • Digital samhandling

Følgende kriterier gjelder for tildeling av midler 2020:

 • Utfylt søknad i henhold til retningslinje for tildeling av samhandlingsmidler
 • Er i henhold til satsningsområdene for 2020
 • Tilfredsstillende eierskap og ledelse av prosjektet, forankring i ledelse og dokumentasjon på deltakelse fra kommuner, brukere og helseforetak

Søknadsfrist for samhandlingsmidler 2020 er 6. desember (kl. 23:59)!

Søknadene leveres elektronisk via Kompetansebroen. Klikk her for å åpne søknadsskjemaet.

Retningslinje for tildeling av samhandlingsmidler Ahus og tilhørende kommuner

Merk: Søknader som kommer for sent eller ikke har tilfredsstillende eierskap og/eller dokumentert deltakelse fra samarbeidspart(er), vil bli avvist.

For mer informasjon/ev spørsmål, kontakt representanter i arbeidsutvalget for SU:

Nedre Romerike:  [email protected]
Øvre Romerike: [email protected]
Follo: [email protected]
Ahus: [email protected]

Årlig informasjonsmøte

Det arrangeres årlig et informasjonsmøte der satsningsområder vil bli presentert. Det vil også bli en gjennomgang av kriterier, krav til mottakere og praktiske råd i forbindelse med søknadsprosessen. Tid og sted for dette møtet vil bli annonsert på Kompetansebroen. For midler 2020 ble møtet avholdt 24.oktober 2019.

Vi oppfordrer alle interesserte til å sende inn søknader på gode tiltak og prosjekter som kan styrke samhandlingen oss i mellom og bidra til enda bedre helsetjenester for pasientene våre!

Søknad om samhandlingsmidler - Ahus og kommuner

 • Med en kort og konsis beskrivelse av mål/hensikt og innhold.
 • Angi lederforankring og navn på ansvarlig virksomhet/enhet.
 • Hvem deltar fra kommune og sykehuset, inkl. deltakelse fra brukere?
 • Angi navn, virksomhet, adresse, telefon.
 • Denne e-postadressen vil motta en kopi av skjemaet.
 • Beskrivelse av prosjekt

 • Inkl. monitorering/ rapportering underveis.
 • Inkl. egenfinansiering og ev fra andre.
 • Denne søknad.
 • Angi hele prosjektperioden med planlagt start og avslutning.
 • Oppgi navn på ansvarlig leder som har godkjent søknaden.
 • Vennligst angi vedleggsnummer i filnavnet om du laster opp flere vedlegg.
 • Angi navn og nummer.
 • Angi navn og nummer.

2019

Tidligere tildelinger og status

Samhandlingsmidler - Ahus og bydeler

Samarbeidsutvalget ønsker gjennom tildeling av prosjektmidler å stimulere til prosjekter som kan fremme gjennomføring av samhandlingsreformen. Prosjektenes hensikt må være i tråd med overordnede nasjonale føringer.

Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF finansierer ordningen.

Prosjekter som søker midler må inkludere deltakelse fra ett eller flere helseforetak/ sykehus og én eller flere bydeler/ etater i Oslo kommune.

Covid-19 informasjon: På grunn av situasjonen som har oppstått i forbindelse med covid-19 har Samarbeidsutvalget for HSØ og Oslo kommune kommet frem til at søknadsfristen for Samhandlingsmidler 2020 må utsettes. I første omgang utsettes fristen til 1. september. Dersom det skulle vise seg at denne fristen også skulle bli vanskelig å forholde seg til, vil ny informasjon bli sendt ut.

På bakgrunn av erfaringene fra tidligere år, vil det også i 2020 bli mulighet for til å søke om midler til Samhandlingsprosjekter.
Jamfør ny nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 vil følgende prioriterte pasientgrupper være satsingsområde for Samhandlingsmidler 2020:

 • Barn og unge med langvarig behov for helsehjelp
 • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
 • Skrøpelige eldre
 • Personer med flere kroniske lidelser

For alle gruppene innebærer det å inkludere fokus på helhetlige og koordinerte tjenester tilpasset den enkeltes behov, og samarbeidsformer med vekt på bedre bruk av teknologi.
Det vil bli lagt stor vekt på at prosjektene som søker har høy fokus på brukerinvolvering. Hvordan prosjektet skal evalueres må tydeliggjøres med hensyn til:

 • Resultat
 • Prosjektstyring
 • Nytteverdi
 • Effekt/overføringsverdi(nytt av året)

Prosjekter som søker midler må i år, som tidligere, inkludere deltakelse fra ett eller flere helseforetak/ sykehus og én eller flere bydeler/ etater i Oslo kommune.
Søknaden må forankres på høyt ledernivå i kommunen/sykehus.
Søkere som har fått støtte tidligere, kan søke om tilleggsmidler for å sikre implementering av gjennomførte prosjekter.

Følgende generelle kriterier gjelder for tildeling av midler 2020:
 • Beskrivelse av metodikk
 • Det må redegjøres for potensiell nytteverdi for brukere/ pasienter/samfunn
 • Det må redegjøres for plan for implementering i drift
 • Det må ha overføringsverdi til andre bydeler/sykehus/helseforetak, dette må framkomme i søknaden.
 • Det må redegjøres for hvordan effekten/resultater av prosjektet skal evalueres
 • Det må redegjøres for brukerinvolvering i prosjektet og tiltakets nytteverdi for brukere /pasienter
 • Det forventes noe egenfinansiering fra henholdsvis primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som må beskrives. Det må også redegjøres for eventuell annen finansiering både som er innvilget og som det er søkt om.
 • Bør kunne legge fram resultater i egnede, eksisterende fora.
 • Det forventes at det utarbeides et opplegg med tanke på hvordan resultater fra prosjektet skal videreformidles.

Søknadsfrist: 15.4.2020 – NB! Søknadsfristen er endret til 1. september 2020

Søknaden skal skrives i et søknadskjemaet som følger med i invitasjonen og er i trå med kriteriene overfor. Alle punktene i søknadskjemaet må fylles ut. Det anbefales å sende inn utfyllende prosjektbeskrivelse som vedlegg.
Forskningsprosjekter/ egenutdanning vil ikke bli prioritert.
Krav til de som får tildelt samhandlingsmidler:
Det skal sendes inn en årsrapport og en sluttrapport.

Årsrapporten:
Denne rapporten skal følgene punkter blant annet besvares:

 • Hva er gjennomført av aktiviteter i rapporteringsåret
 • Oppdatert framdriftsplan
 • Endringer når det gjelder samarbeidspartnere el.

Årsrapportering skal innleveres innen 31.1.i påfølgende år og være på 1-2 sider.

Sluttrapporten:
Når prosjekt avsluttes skal det sende inn en sluttrapport med en evaluering som tar for seg bl.a. utfordringer, brukerinvolvering og nytteverdi /overføringsverdi(for pasienter/brukere, for helsepersonell, for tjenesten, for samfunnet). Samt beskrivelse av metodikk.

 • Rapporten skal også inneholde en oversikt over hvordan de tildelte midlene er brukt.

Sluttrapporten skal innleveres innen 2 mnd. etter at prosjektet er avsluttet.

Rapportene skal sendes til Sekretariatet for Samarbeidsutvalget v/

[email protected]