+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Samhandlingsmidler

Helse Sør-Øst (HSØ) har tildelt Sykehuset Østfold midler til gode samhandlingstiltak. Disse er stilt til disposisjon for Samhandlingsutvalget (SU) som sykehusets bidrag til samarbeidsprosjekter med kommunene for å finne gode tiltak som understøtter samhandlingsreformen.

Samhandlingsutvalget har siden 2014 fordelt midlene for å stimulere til utvikling av gode samhandlingstiltak.
Søknad for 2021 er nå åpnet. Søknadsfrist er 1. juni. Se lenke nederst på siden.

Kriterier

Tildelte midler skal benyttes i tråd med nasjonale og regionale føringer. Det vises i den forbindelse til ny Nasjonal helse- og sykehusplan og etablering av helsefellesskap og de fire angitte prioriterte pasientgrupper.

  • Barn og unge
  • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
  • Skrøpelige eldre
  • Personer med flere kroniske lidelser

Følgende bør synliggjøres i beskrivelse av planene:

  • At prosjektet er i tråd med kriteriene over
  • Beskrivelse av metodikk
  • Bidrag fra henholdsvis primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
  • Brukermedvirkning og tiltakets nytteverdi for brukere/pasienter
  • Plan for implementering i drift
  • Hvordan prosjektet skal evalueres

Søknadsskjema finner du her.
Mer informasjon om samhandlingsmidler finner du her.