+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Samhandlingsutvalg og møteplasser

I henhold til inngåtte samarbeidsavtaler er dialog mellom partene et viktig fundament for gjennomføring og samhandling. Samarbeidet skal bygge på likeverdighet og basere seg på nasjonale verdier for helsetjenesten. Samarbeidet er bygget opp gjennom ulike samarbeidsutvalg. Under vil du finne relevant informasjon knyttet til dette.

Følgende kommuner inngår i Ahus sitt opptaksområde: Aurskog Høland, Eidskog, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Grue, Hurdal, Kongsvinger, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nord-Odal, Oppegård, Rælingen, Rømskog, Skedsmo, Ski, Sør-Odal, Sørum, Ullensaker og Ås.

Administrativt samarbeidsutvalg (ASU)

ASU er øverste organ i samarbeidsstrukturen mellom Ahus og kommunene (regionene Romerike, Follo og Kongsvinger). ASU behandler og fatter vedtak i saker av prinsipiell karakter og har blant annet i oppgave å sørge for at den overordnede samarbeidsavtalen følges.

Referat ASU 28. mars 2019

Referat ASU 13. juni 2019

Helse og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU)

SU er nivå 2 i samarbeidsstrukturen mellom Ahus og kommunene. SU arbeider på oppdrag fra ASU og behandler, gir anbefalinger og fatter vedtak innenfor sitt arbeidsområde, og har blant annet i oppgave å sikre samhandling for å oppnå gode og helhetlige pasientforløp ved å følge opp inngåtte avtaler.

Referat SU 7. mars 2019

Referat SU 6. juni 2019

Fagforumsordningen

Det er opprettet et fagforum for hver av de 10 delavtalene mellom Ahus og kommunene. For tiden foregår det en evaluering av ordningen med tanke på fremtidig organisering og funksjon, som etter planen skal være sluttført i løpet av sommeren 2019.

Mandat for fagforum

Overordnet samhandlingsplan for Ahus og kommuner

Samhandlingsplanen viser nasjonale føringer som har innvirkning på samhandlingen, og partenes rammebetingelser for samhandling i form av demografi, styringsformer, virkelighet- og utfordringsbilde. Planen skal være et ledelsesverktøy for å styre samhandlingen best mulig, og være et grunnlagsdokument for flere handlingsplaner

Overordnet samhandlingsplan for Ahus og kommuner 2017-2019

Handlingsplan for samhandlingen mellom Ahus og kommuner

Dette er en strategisk handlingsplan for samhandlingen med konkrete tiltak for hvert satsingsområde, med ansvar og frister for iverksetting.

Handlingsplan for samhandlingen mellom Ahus og kommuner 2017 – 2019

Følgende bydeler i Oslo kommune inngår i Ahus sitt opptaksområde: Bydel Alna, Bydel Grorud og Bydel Stovner.

Direktørmøte

Forumet er arena for informasjon og drøfting, og øverste organ i samarbeidsstrukturen mellom Ahus og bydelene Alna, Grorud, Stovner, Sykehjemsetaten, Helseetaten og Velferdsetaten i Oslo kommune.

Referat Direktørmøte 28. mars 2019

Samarbeidsforum (SF)

SF er nivå 2 i samarbeidsstrukturen mellom Ahus og bydeler/etater i Oslo kommune. SF behandler og godkjenne administrative saker som ikke krever direktørmøtets involvering, herunder retningslinjer innen fagspesifikke områder som innebærer en utfylling og konkretisering av allerede inngåtte avtaler mellom partene. SF er arbeidsutvalg for Direktørmøte.

Referat SF 5. mars 2019

Referat SF 4. juni 2019

Dialogmøte voksensomatikk og alderspsykiatri

Retter seg mot det utøvende og kliniske pasientsamarbeidet og skal bidra til å identifisere risiko-/forbedringsområder i samhandlingen rundt den enkelte pasient, og hvor partene kan gi innspill til nye og bedre måter å samhandle på.

Mandat for Dialogmøte

Oppsummeringer:

Oppsummering dialogmøte 28.05.2019

Kommuner og Ahus

Årsrapporter for samarbeidet mellom Ahus og kommuner

Årsrapport 2017

Årsrapport 2018

Bydeler og Ahus

Årsrapporter  for samarbeid mellom bydelene Alna, Grorud, Stovner, Velferds-, Helse- og Sykehjemsetaten i Oslo kommune og Akershus universitetssykehus HF.

Årsrapport 2017

Årsrapport 2018