+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Sigbjørn Kristiansen

Samhandlingstrategier for positive pasientforløp

Årets strategiseminar for Akershus universitetssykehus HF og kommunene på Romerike og i Follo inneholdt innlegg om innovativ samhandling, drivere og trender relevant for e-helse og eksempler på samhandlingsprosjekt, mestring og forebygging i kommunene. Det er et paradigmeskifte i samhandlingen der brukeren er en større aktør i sin egen helsetjeneste.

Strategiseminaret ble åpnet av administrerende direktør ved Ahus, Øystein Mæland, som understreket at aktørene i samhandlingen må gå fra å være «parter» til å bli «partnere» og fortalte at tilliten mellom sykehus og kommuner oppleves bedre i dag enn for noen år siden.

Det ble blant annet holdt innlegg om innovativ samhandling, ny nasjonal helse- og sykehusplan og drivere og trender som er relevant for e-helse – av henholdsvis førstelektor på BI Werner Christie,  prosjektdirektør i Helse Sør-Øst Andreas Moan og direktør for Direktoratet for e-helse Christine Bergland.

Videre fikk de fremmøtte presentert lokale eksempler på samhandlingsprosjekter, mestring og forebygging, og til slutt innspill til revisjon av overordnet samhandlingsplan for Ahus og kommuner 2020-2022.

– Viktig å få et innblikk i nasjonale føringer

Bente Heggedal Gerner, leder for avdeling samhandling og helsefremmende ved Ahus, forteller at programmet for seminaret sa noe om viktigheten av både nasjonale føringer og gode lokale eksempler på samhandling, og at vi må jobbe sammen for en god helsetjeneste.

Overskriften for seminaret «Samhandlingsstrategier for positive pasientforløp» forteller at vi er i en evalueringsprosess om hva som skal prioriteres i årene fremover. Da er det viktig å få med det som er politisk aktuelt og de nasjonale føringene rundt digitalisering og endring av tjenester, i tillegg til gode eksempler fra vårt område. Vi må være opptatt av hverandre og jobbe sammen for en god helsetjeneste.

Førstelektor ved BI, Werner christie forklarer hvordan et organisasjonskart «egentlig» ser ut. Foto: Sigbjørn Kristiansen

Tidligere helseminister og førstelektor ved BI, Werner Christie, pekte på utfordringer som ofte forekommer i samhandlingen, som for eksempel manglende kommandolinjer, ustrukturerte samhandlingsarenaer, ulike forståelser/visjoner/mål og ulik praksis. Grunnleggende for å drive innovativ samhandling er god dialog, nysgjerrighet, interesse, tillit og gjensidig respekt. Man bør tenke nettverkskart og utnytte leddene mellom kontakter istedet for å tenke organisasjonskart forklarte Christie.

Videre presenterte Andreas Moan, prosjektdirektør i Helse Sør-Øst, ny nasjonal helse- og sykehusplan som inneholder fire hovedtema: helhet, sammenheng, teknologi og kompetanse.

Planen består av fem satsningområder:

  • Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi
  • Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester
  • Redusering av uønsket variasjon
  • Mer tid til pasientrettet arbeid
  • Forskning og innovasjon for et bedre helsevesen

Fra Direktoratet for e-helse  presenterte direktør Christine Bergland utviklingstrekk i 2019 samt drivere og trender som er relevant for e-helse. Hun kunne fortelle at i motsetning til kunstig intelligens og andre teknologier, er det samhandling som er den viktigste trenden på kort sikt.

Vi sender  211 millioner meldinger i samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten per år. Det er en utrolig viktig funksjon som handler om å sende informasjon, men vi skal tenke «dele informasjon» og ikke «sende informasjon». – Christine Bergland

Direktoratet for e-helse har også i 2018 sendt en anbefaling til regjeringen om at det bør jobbes for en løsning for helhetlig samhandling med et felles journalsystem i helse- og omsorgstjenesten.

Christine Bergdal, direktør for Direktoratet for e-helse. Foto: Sigbjørn Kristiansen

En viktig møtearena

Tilstede på seminaret var partene i samhandlingen representert ved blant annet rådmenn, kommunale ledere, sykehusledere. Heggedal Gerner påpeker viktigheten av å møtes ansikt til ansikt og poengterer at det foregår et paradigmeskifte i samhandlingen.

Bente Heggedal Gerner. Foto avdeling for samhandling og helsefremmende, Ahus

Brukeren er i dag en større aktør i sin egen helse, og det handler om hvordan vi som helsetjeneste skal møte innbyggerne. Vi må være ydmyke i møtet med pasient og innbygger, og med en voksende befolkning må vi legge om tjenestene våre på en bærekraftig måte.

Det viktigste vi gjør da er praten rundt bordet der vi møtes. Vi hører de samme innleggene og har den samme bakgrunnsinformasjonen om det vi går inn i nå. Det å snakke sammen, gi hverandre kunnskap og forstå hverandres ståsteder får man ikke til med e-post. Da må vi møtes på en arena som dette  hvor vi kan snakke og reflektere sammen.